ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနကို အိုင္အမ္အက္ဖ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ေလ့လာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၈ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ (IMF) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာ ေနေၾကာင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အ တြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနမ်ားကို IMF ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အဓိ ကထားေမးျမန္းေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

IMF သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို ႏွစ္စဥ္အကဲ ျဖတ္တုိင္းတာေနသည္။ ၂၀၁၈ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို အကဲျဖတ္တုိင္းတာရန္ IMF ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အစုိးရဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိက အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္  ခုနစ္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး လုပ္ငန္း မ်ားစတင္လုပ္ကုိင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလီယံရွိသည္။ လုပ္ငန္း  စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ ပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ စတင္လုပ္ကုိင္လာ သည္ ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမွန္တကယ္၀င္ ေရာက္လာသည့္ ပမာဏကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး အေျခအေနမွန္ကို ပိုမိုတိက်စြာ မွန္းဆႏုိင္မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦးက ေျပာသည္။