လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ လွဴဒါန္း ပြဲသုိ႔ လွဴဖြယ္၀တၳဳမ်ား လွဴဒါန္း

(24.10.2017) ေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္လမ္းမေတာ္ၿမိဳ ႔နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌါန ၿမိဳ ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ ဦးစီးက်င္းပ ေသာ ၿမိဳ ႔နယ္ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္ လွဴဒါန္းပြဲသို႔ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႔ ရပ္ကြက္ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုေပါင္းပေဒသာပင္ (၁) ပင္ စုစုေပါင္းပစၥည္းတန္ဘိုးေငြ (၃) သိန္းက်ပ္ တိတိ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။

ပေဒသာပင္မ်ားအား ၿမိဳ ႔နယ္အတြင္း လွည္လည္ၿပီး လမ္းမေတာ္ၿမိဳ ႔နယ္ သရက္ေတာေက်ာင္းတိုက္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းတိုက္ (၆၇) ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

မ်ိဳးသန္႔ (လမ္းမေတာ္)