၂၁ ပင္လုံညီလာခံ ျပင္ဆင္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား ခုနစ္ရက္ဆက္တုိက္ ျပဳလုပ္မည္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းကို ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ရာ ယင္းညီလာခံအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေမလ ၇ ရက္ (ယေန႔) ကစ၍ ၁၃ ရက္အထိ ခုနစ္ရက္ ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြမႈပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ငါးခု အစည္းအေ၀းကို ေမလ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC အစုိးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

အဆုိပါ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တာ၀န္သည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွ တင္ျပလာေသာ အႀကံျပဳ ခ်က္ႏွင့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို အေက်အလည္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေရြးခ်ယ္ရန္ နည္းလမ္းသုံးခုထက္ မပိုေသာ မူ၀ါဒအဆိုျပဳလႊာမ်ား စိစစ္ေရြး ခ်ယ္ျပဳစု၍ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔သို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ေမလ ၁၀၊ ၁၁ ရက္တြင္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔ အစည္းအေ၀း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔ကို အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။

ေမလ ၁၂ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မည့္ UPDJC အစည္း အေ၀း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ UPDJC ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမလ၁၃ ရက္တြင္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔အစည္းအေ၀း က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လုံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ဖို႔က႑ငါးရပ္အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းဆုိတာရွိတယ္။ လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ေတြ အားလုံးေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ကို အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္တဲ့အေနနဲ႔ သြားစုမွာေပါ့’’ ဟု ပအို၀္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (PNLO) ဦးေဆာင္ နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းမ်ား တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ၌ အားလုံးလက္ခံႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာမူမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆုိင္ရာမ်ား၊ ညီလာခံသို႔ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ အဖဲြ႔မ်ား ဖိတ္ၾကားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ သည္မ်ား ေဆြး ေႏြးဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

# 7 Day