ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ၂ဝ၁၇ မတ္ ၁၂ ရက္ လိႈင္သာယာလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ေျပာၾကားေပးခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခ်က္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ‘ဒီမိုကေရစီ’ဟု ပါတီနာမည္ထဲ ထည့္သြင္းမွည့္ေခၚ ထားျခင္း မရွိေသာ္ျငားလည္း ဒီမိုကေရစီကုိ ဦးထိပ္ထားျမဲျဖစ္သည္။

 

စီးပြားေရးေခ်ာင္လည္မႈ၊ လူထုလူမႈဘဝလံုၿခံဳမႈကုိ ဦးထိပ္ထားျမဲျဖစ္သည္။ အမ်ဳိး ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ဦးထိပ္ထားျမဲျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ဥေရာပဒီမို ကေရစီမ်ားကုိ မ်က္စပစ္ေနသည္မဟုတ္။ ပံုတူေကာ္ပီကူးခ်ေန သည္မဟုတ္။ မိမိ ဝိေသသႏွင့္ မိမိ၊ ကုိယ့္အရပ္ႏွင့္ကိုယ့္ဇာတ္ျဖစ္၏။ ပရိသတ္လည္း ရွိၿပီးျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၌ မိတ္ေဆြ’သစ္’ အျမဲရွာေဖြေနရပါမည္။ မိတ္ေဆြသစ္မ်ား မ်ားမ်ားရမွ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားမ်ားရပါမည္။

ပရမ္းပတာအေျခအေန၊ ယေန႔အေျခအေနဆိုးမ်ဳိးမွာ ေနထိုင္ၾကရသည့္ အတြက္ လူထုႀကီးမွာ အဆင္မေျပပါ။ စည္းကမ္းရွိ၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝ ဒီမိုကေရစီကုိ လူထု ငံ့လင့္လ်က္ရွိေနပါၿပီ။ အမ်ားညီ ဤကုိကြၽဲဖတ္ဟု မင္းမဲ့ဝါဒဆန္ဆန္ မတိုက္တြန္းလိုပါ။ မင္းမဲ့မွ အာဏာရွင္သုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ထိန္းသိမ္း၊ ထိန္းေက်ာင္းေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ထိုအဖြဲ႕ အစည္းမွ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အားနည္းအားေပ်ာ့ၿပီဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီမွာအႏၲရာယ္ ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ အႏၲရာယ္လည္း ျမင္ေတြ႕ေနရပါၿပီ။ အႏၲရာယ္ရွိေနဟု သတိေပးလုိပါသည္။