“ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္သလုိ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ကိုယ္စားျပဳတဲ့ပါတီကိုလည္း ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္”

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ကို ၾကည့္ဖို႔လိုအပ္သလုိ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ကိုယ္စားျပဳတဲ့ပါတီကိုလည္း ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။”

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ထားသလို အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ ေဒသမွာေနထိုင္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္မဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီနဲ႔ ပါတီကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ-

– အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ခိုင္မာတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

– ျပည္သူလူထု၏စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လူမႈဘဝ လံုျခံဳေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

– တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးသြားပါမယ္။

– မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးအပါအဝင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

– အေျခခံတည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အားေပးကူညီသြားပါမယ္။

– ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးသည့္သမၼတႏိုင္ငံ အျဖစ္ဥပေဒႏွင့္အညီ ပီျပင္ေအာင္ တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။”