အာလူးေဖ်ာ္ရည္က အစာမေၾကေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္

အာလူးေဖ်ာ္ရည္ကို ေန႔စဥ္ေသာက္သံုးျခင္းအားျဖင့္ အစာမေၾကေရာဂါကုိ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အသစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အာလူးေဖ်ာ္ရည္ ရက္သတၱပတ္ၾကာ ေသာက္သံုးၿပီး ေနာက္ နာတာရွည္ အစာမေၾက ေရာဂါခံစားေနရသူ ဆယ္ဦးတြင္ ရွစ္ဦးမွာ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရေၾကာင္း သိရသည္။

ေလ့လာ ဆန္းစစ္သူတို႔က အစာမေၾကေရာဂါ ခံစားေနရသူ ၄၀ အား အာလူးေဖ်ာ္ရည္ ၁၀၀ မီလီလီတာကို နံနက္စာ မစားမီတစ္ဝက္ႏွင့္ ညအိပ္ရာမဝင္မီ တစ္ဝက္ ေသာက္သံုးေစခဲ့ရာ လူနာ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ တုိးတက္မႈ ရွိလာၿပီး ထက္ဝက္ခန္႔ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရကာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀မွာ လံုးဝ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ယင္းသည္ အာလူးတြင္ပါဝင္ေသာ အယ္ကာလိြဳက္ျဒပ္ေပါင္းေၾကာင့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ရွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ာမနီႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္မ်ားမွ သုေတသနအဖြဲ႔က ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Creditး ျမ၀တီ