ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ့ရွိ ၿမိဳ့မိၿမိဳ႔ဖမ်ား၊ စစ္ေတြ ေျမာက္ဦး ေမာင္ေတာ ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ပါတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ အမွာစကားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

  • ျပည္နယ္၊ တိုင္းအလိုက္ ပါတီဦးေဆာင္မႈေနရာမ်ား ပါတီ ဝင္မ်ားကို နယ္ေျမခံတုိင္းရင္းသားအမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား။
  • ျပည္နယ္၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တုိးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို ျပည္နယ္သားမ်ားက ဦးေဆာင္ဖန္တီးႏိုင္ ေစရန္ ရည္ရြယ္။
  • ပါတီဌာနခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးရန္ သာျဖစ္။
  • ယင္းအခ်က္က ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးပါတီမဟုတ္ေၾကာင္းထင္ရွား။
  • လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွားအယြင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား သည္ ယေန႔ကာလ ပုဂိၢဳလ္မ်ား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ျခင္းမရွိ။
  • မ်က္ေမွာက္ကာလ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား၏ စုစည္းညီညြတ္မႈျဖင့္သာ ျပည္ေထာင္စု၏ တိုးတက္မႈ အားကိုျဖစ္ေစႏုိင္။
  • ျပည္ေထာင္စု၏ ေသြးသားမဟုတ္သူမ်ားက ျပည္ေထာင္စုသား ျဖစ္ခြင့္အတြက္ အျပင္းအထန္၊ အသည္းအသန္၊ တရားေသာနည္း၊ မတရားေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ တြင္ ေသြးသား စစ္စစ္မ်ားက ပိုမိုစည္းလုံးညီၫြတ္သင့္။
  • တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရွိသူမ်ားကို ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ျပဳရန္ဦးတည္သည့္ မည္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုမဆို ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးရးပါတီက လက္သင့္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ ဆန္႔က်င္သြားမည္ျဖစ္။