ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံဦးသိန္းေဇာ္ ထားဝယ္ၿမိဳ႔နယ္၌ တိုင္း ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးသိန္းေဇာ္သည္ ယေန႕နံနက္ ၈ နာရီက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေရွးဦးစြာ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦး ေနမ်ဳိးကပါတီ၏ စည္း႐ံုးေရးအေျခ အေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးသိန္းေဇာ္က လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအ ေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႕အခ်င္း ခ်င္းစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္မျပတ္ထိေတြ႕ေရး၊ ျပည္သူ မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြ တင္ျပျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေရးေဆာင္ ရြက္ရင္း ပါတီ၏စည္းလံုးေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ အားေပးမွာၾကားခဲ့ သည္။

စံလင္း