ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း (၁၁/၂၀၁၆) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕

15135938_457901814384951_6626069668633940459_n

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖီဳးေရးပါတီသည္-

(၁) အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ခုိင္မာတုိးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္။
(၂) လူ႔အခြင္႔အေရးထက္ ျပည္သူလူထု၏ စား၀တ္ေနေရးႏွင္႔ လူမႈဘ၀လံုၿခံဳေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္။
(၃) တုိင္းျပည္ စီးပြားဖြံ႔ၿဖီဳးတိုးတက္ေစရန္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး က႑ကုိ ျမွင္႔တင္ ေပးမည္။
(၄) မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးအပါအ၀င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္။
(၅) အေျခခံတည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အားေပးကူညီမည္။
(၆) ဒီမုိကေရစီက်င္႔သံုးသည္႔ သမၼတ ႏုိင္ငံအျဖစ္ အေျခခံဥပေဒႏွင္႔အညီ ပီျပင္ေအာင္ တည္ေဆာက္မည္။


Leave a Reply