ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔မွ သံျဖဳဇရပ္ျမဳိ႕နယ္ ျမဳိ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးအား ေတြ႕ဆုံ ။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ(၅)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၁:၀၀)နာရီခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာ္ဦး၊ ေမာ္လျမဳိင္ခရုိင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးစုိးထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းျမင့္ေမာင္ေလးတုိ႔မွ သံျဖဳဇရပ္ျမဳိ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမဳိ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးတုိ႔အား ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔မွ မိမိကုိယ္ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ကာ မိမိပါတီေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ၊ ေမာ္လျမဳိင္ခရုိင္ပါတီဥကၠဌ၊ ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး၊ ခရုိင္အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမဳိ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမဳိ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မုဒုံ သား


Leave a Reply