အစဥ္အလာေကာင္းသည့္တို႔ပါတီ

• တို႔ပါတီိအစဥ္အလာေကာင္းသမို႔
ျပည္သူအေပါင္းအျမင္ၾကည္လင္
လက္ကမ္းၾကျမန္ျပည္တစ္ခြင္
အမွန္ျမင္လို႔ အျမင္မွန္ရ။

• တြဲလက္ေတြညီညာစြာႏွင့္
မခြဲသက္ေသျပည္ျမန္မာအတြက္
ရြက္ေဆာင္ကာေပါင္းသည္ပိုးမည္
ေကာင္းက်ိဳးဆႏၵ။

• ေအာင္ပါေစသေျပႏုႏွင့္
ေငြခရုသံစံုေျခြ
သေျပႏုကိုယ္စီေဝ
ေဘးဘယာေတြ
ေဝးကြာေစရည္မွန္း
ေအာင္ပန္းေတြတူျပိဳင္ဆက္လို႔
ခ်ီတက္ရာခရီးလမ္းမွာ
ခ်မ္းေျမ့လန္းဆန္း။

ထိန္ဝင္း(ၾကည့္ျမင္တိုင္)


Leave a Reply