ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံႀကီးကို လႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါ၏

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ(၂ဝ၁၆)ကို ၂၁-၈-၂ဝ၁၆ ေန႔မွာ က်င္းပမည္ဆိုတာကို ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္မွာ ဖတ္လိုက္ရတယ္ခင္ဗ်။ ဒီသတင္း ၾကားရေတာ့ စာေရးသူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိခဲ့တယ္။ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွလည္း ႀကိဳဆိုရပါတယ္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းႀကီး ကို အေျခခံၿပီးဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီးျဖစ္တယ္။ပါတီဟာ လက္ေတြ႕ က်ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ မူဝါဒရွိတယ္ခင္ဗ်။ စစ္မွန္တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ အမိႏိုင္ငံ၏ပကတိအေျခအေန ႏွင့္ဆီေလွ်ာ္အပ္စပ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့လုပ္ငန္း စဥ္ေတြ၊ သေဘာထား ေတြကို အေျခခံၿပီး ဒီမိုက ေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မယ္လို႔လည္း အဓိ႒ာန္ျပဳထားတာကို စာေရးသူတို႔ ေလ့လာသိရွိထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္အားကိုးစြာ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္ခင္ဗ်။ အဲဒီလို ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တခ်က္မ်ားကို အေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြကအပ္ႏွင္း တာဝန္ေပးခ်က္နဲ႔အညီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အဓြန္႕ရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ေအးခ်မ္းသာယာၿပီးေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ထာဝစဥ္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ ရည္မွန္းၿပီး တုိင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵျဖစ္တဲ့ –
– ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာေနလိုမႈ
– လူမႈစီးပြားတိုးတက္လိုမႈ
– ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲရလိုမႈ
တို႕ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္ဆင့္ကို အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာ ျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာလည္းျမင္ေတြ႕ရတယ္ခင္ဗ်။
ေျပာရမယ္ဆိုင္ရင္ ျပည္သူေတြ ျပင္းျပတဲ့ လိုအင္ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆင့္သံုးဆင့္ကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေခ်ာေမြ႕စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္ခဲ့တာေတြ႕ရတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ပကတိလိုအင္ဆႏၵျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ လူမႈစီးပြား တိုးတက္လိုမႈအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္း ဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အလယ္ အလတ္အဆင့္ဝင္ေငြရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိ ေစရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲရလိုမႈ အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ပါ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္တိုင္းရင္း သားအားလံုးတန္းတူအခြင့္အေရးရွိမယ့္ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ေရးတို႕ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ သမိုင္းေရးပကတိ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ လက္ေတြ႕ က်က်ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္ ခင္ဗ်။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းၿပီးေနာက္ တပ္မ ေတာ္အစိုးရကႏိုင္ငံ့တာဝန္ယူခဲ့တာ အားလံုးအသိ၊ ဒီေနာက္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ပါတီစံုအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကုိ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ကစတင္ၿပီး ျပည္သူေတြလိုလားေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအျဖစ္ စတင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးခဲ့တဲ့ အစိုးရဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစိုးရသာလွ်င္ျဖစ္ တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ”ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈအစ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက”လို႔ ဆိုရပါမယ္။
– အဖြဲ႕အစည္းေတြကို လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္း ခြင့္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ခြင့္
– မိမိဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္
– လြတ္လပ္စြာမဲေပးႏိုင္ခြင့္
– ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းရာထူးအတြက္ အေရြး ခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္
– ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ပါတီကို ျပည္သူေတြေထာက္ခံလာေစရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္
– သတင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားမွလြဲ၍ လြတ္လပ္စြာရယူပိုင္ခြင့္
– လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပခြင့္ႏွင့္
– အစိုးရမူဝါဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းသည့္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း မဲဆႏၵႏွင့္ အျခားဆႏၵမ်ားအေပၚ တည္ရွိပိုင္ခြင့္တို႔သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာတဲ့အစိုးရမ်ဳိးသာ လွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္ မ်ားေပးႏိုင္ပါ မည္။ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရာမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေနျဖင့္ (၁) ဒီမိုက ေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအႀကိဳျပင္ဆင္မႈအဆင့္၊ (၂) ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္တည္ေဆာက္ရန္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္၊ (၃) ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ရင့္က်က္ခိုင္မာသည့္အဆင့္ သံုးဆင့္ကို ေတြ႕ရတယ္ခင္ဗ်။
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ေျပာရရင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူ အလႊာမ်ဳိးစံုႏွင့္ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲခဲ့ၾကၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္အထိ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စီစဥ္ေပးခဲ့တယ္။
ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္က သမၼတတာဝန္စတင္ထမ္း ေဆာင္ခ်ိန္၌ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေခ်ာေမြ႕စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႔အတူ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈရရွိရန္အတြက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ တာလည္း စာေရးသူတို႔ သိရွိျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။
တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ ခိုင္မာတဲ့အဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးရင့္က်က္ခိုင္မာေရးတို႔အတြက္ ထပ္မံလိုအပ္မယ့္ ဥပေဒအခ်က္အလက္တို႔ကို အေျခခံဥပေဒမွာ မလႊဲမေသြျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါမယ္။
ဆက္ၿပီးဆိုရရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ႕ရတယ္ခင္ဗ်။
ေျပာရရင္ ပထမဆံုး (၁၆)လအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒုတိယ (၁၃)လအတြင္းမွာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ တတိယလ (၂ဝ)အတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ကုန္ သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးဇုန္၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ လည္း ေတြ႕ရပါတယ္။
ဆိုရရင္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈဟာ အရင္းခံၾကတဲ့ အေၾကာင္းျဖစ္တာႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ နဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကိုလည္း တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကို စာေရးသူတို႔ ေတြ႕ရပါတယ္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ ငါးႏွစ္တာကာလေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူေတြလိုလားတဲ့ ဒီမုိက ေရစီေျပာင္းလဲမႈ အစကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈကို လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီတံခါးကို ဖြင့္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
ယခုအခါ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီ ညီလာခံက်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူေတြ လိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ေရွ႕အဖို႔တြင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆတက္ထမ္းပိုး ပိုမိုျမင့္မားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္။ ပါတီညီလာခံႀကီးက ခ်မွတ္လိုက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ –
– တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစမည္
– ျပည္သူ႔ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစမည္
– လြတ္လပ္၍တရားမွ်တမႈမ်ား ရွိလာေစမည္
လို႔ ယံုၾကည္လ်က္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံႀကီးကို ႀကိဳဆိုလိုက္ရပါတယ္။

စိုးထက္ေက်ာ္


Leave a Reply