႐ုရွားအၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒသစ္ကို လူရာႏွင့္ခ်ီ၍ ဆႏၵျပ

Russian activists demonstrate during a rally against legislation created by Russian State Duma deputy Irina Yarovaya, also known as the "Yarovaya Law," on August 9, 2016 in Moscow. Known as the "Yarovaya Law," the new law created by Russian State Duma deputy Irina Yarovaya makes it a crime not to report information about terrorist attacks, requires telecom companies to assist the government in breaking encrypted informaton, and also increases the penalty for “extremism” from four to eight years of imprisonment. / AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV

(AFP)

 ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၌ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ားသည္ သမၼတဗလာဒီမာပူတင္ အတည ျပဳလိုက္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒသစ္ကို ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒသည္ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ သေဘာထား ကဲြလဲြမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူမည္ ျဖစ္သည္။ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရွိ Sokolniki ဥယ်ာဥ္၌ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဥပေဒသစ္ကို ေ၀ဖန္ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ တြင္ သမၼတပူတင္အေပၚ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတုိင္း ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ဆႏၵျပရန္ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ အလက္စီနာဗယ္နီ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရက ခြင့္ျပဳေသာ အဆို ပါ ဆႏၵျပပဲြ၌ ရဲတပ္ဖဲြ႕လံုၿခံဳေရး ေပးခဲ့သည္။ ႐ုရွားအစိုးရကို လိုလားသည့္ United Russia မွ ပါတီလႊတ္ေတာ္အမတ္ အာရီနာယာ႐ိုဗာယာ ေရးဆဲြ တင္ျပေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒသစ္ကို ဇူလိုင္လတြင္ သမၼတပူတင္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

 အဆိုပါ ဥပေဒသစ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို တင္းက်ပ္ထားၿပီး ႀကီးေလးေသာ ရာဇ၀တ္မႈကို အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ အသက္ (၁၄)ႏွစ္အရြယ္မ်ားကို ပင္ တရားစဲြဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ကြန္ရက္ အသံုး ျပဳသူမ်ား၏ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ စာမ်ားကို ႏွစ္၀က္ခန္႔ သိမ္းဆည္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈဟု ေခၚဆိုၿပီး စက္တင္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ ပဲြမတုိင္မီ အစိုးရက ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ရာ၌ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ ဟု ေျပာသည္။

႐ုရွားအၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒသစ္သည္ အလြန္ျပင္းထန္သည္ဟု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႕က ေျပာသည္။

—Ref: Reuters


Leave a Reply