“လူမွန္ေနရာမွန္၊ စစ္မွန္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးၾကရန္” မိုးညႇင္းခရိုင္ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးေလး ေျပာၾကား

“အိမ္ေထာင္ဦးစီးကို မည္သူမ်ွ တာဝန္ေပးခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိသားစုတစ္စုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပီသစြာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ စိတ္ဓာတ္အျပည့္အဝနဲ႔ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပ ေစရန္ က်ားကုတ္က်ားခဲ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊

ထိုနည္းတူ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ ေဒသတစ္ခု နိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားရွိၾကေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုမူ တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဆိိုပါေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္မရွိဘဲ ၫႊန္ၾကားမွလုပ္မည္၊ ခိုင္းမွလုပ္မည္ ဆိုပါက ကိုယ္စားျပဳေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ပဲ ဟုတ္ကဲ့ေခါင္းေဆာင္ ဟန္ျပ ေခါင္းေဆာင္သာ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ပါ၍ မိမိတို႔ပါတီအဆင့္ဆင့္အေနနွင့္ လူမွန္ေနရာမွန္၊ စစ္မွန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မိုးညႇင္းခရိုင္ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးေလးက ယခုလ (၂၀) ရက္က က်င္းပေသာ မိုးညႇင္းခရိုင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးေလး က ယခုလ (၂၀) ရက္က က်င္းပေသာ ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ေ႐ြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းေရး အႀကိဳညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

credit- Sai Say Kham


Leave a Reply