ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

13081804_1136480829709399_320826700_n

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ေမ ၂၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၀ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တုိ႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္း လုိက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕တြင္  ဦးထင္ေက်ာ္ (ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ)၊ ဦးျမင့္ေဆြ (ဒုတိယသမၼတ)၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ (ဒုတိယသမၼတ)၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာန)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္၀င္း (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ေဒါက္တာေဖျမင့္ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ သူရဦးေအာင္ကို (ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ေဒါက္တာေအာင္သူ။

(ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးသန္႔စင္ေမာင္ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးအုန္း၀င္း (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးေဖဇင္ထြန္း (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးသိန္းေဆြ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာန)၊ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြး။

(ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးေက်ာ္၀င္း (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦး၀င္းခိုင္ (ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးအုန္းေမာင္ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ႏုိင္သက္လြင္ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးထြန္းထြန္းဦး (ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္ စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး)တို႔ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ရာထူးအေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply