ဂ်ပန္နည္းျဖင့္ ကန္စြန္းဥ စိုက္ပ်ဳိးနည္း

ကန္စြန္းဥကို ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ဟင္းလ်ာအျဖစ္ အဓိကစားသံုးၿပီး တစ္နွစ္လွ်င္ ၁ .၈ သန္း တန္ခန္႔ ထုတ္ လုပ္လ်က္ရွိသည္။ က်ဳးရႈနွင့္ ကန္တိုျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ကန္စြန္းဥကို ကစီဓာတ္ထုတ္ယူရန္လည္းေကာင္း၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းတြင္သံုးရန္လည္းေကာင္း၊ တိရိစၧာန္အစာတြင္ သံုးရန္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

(more…)


ေရဆင္းစပ္မ်ိဳးေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးနည္း

မူရင္းေဒသ
တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ စီခၽြမ္ျပည္နယ္၊ နန္ခိုးလ်န္မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီလီမီတက္မွ မ်ိဳးကူးစပ္ ထုတ္လုပ္သည့္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။

13887080_1752584318345126_2939052444979433801_n

(more…)