အပူလွိုင္း ႏွင့္ အေအးလွိုင္း ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ရာသီဥတု ဆိုသည္မွာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းရန္ အတိအက် မသိနိုင္သည့္ အရာတစ္ခုဟု ဆိုနိုင္သည္။ ယေန႔အခါ နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္နိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျမဲတမ္း ခန္႔မွန္းထားသည့္ အတိုင္းျဖစ္မလာေသာ အခါမ်ားလည္း ေန႔စဥ္ ျဖစ္ေပၚလၽွက္ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လူသားမ်ားသိသမၽွ ရာသီဥတု ဆိုသည္မွာ ခန္႔မွန္းေၿခ သက္သက္ဟုပင္ ဆိုၾကသည္။ ေလ့လာ မွတ္သား ထားသေလာက္ အနည္းငယ္ထဲမွ အေအးလွိုင္း ႏွင့္ အပူလွိုင္း ျဖစ္ေပၚရျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို ဗဟုသုတရေစရန္ ေရးသားေပးလိုက္ပါသည္။
အေအးလွိုင္း ႏွင့္ အပူလွိုင္း ျဖစ္စဥ္သည္ အလြန္ပင္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ သဘာဝျဖစ္စဥ္ဟုဆိုၾကသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ သက္ေရာက္ေစသည္။ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား အတြက္ အေအးလွိုင္း ႏွင့္ အပူလွိုင္း ျဖစ္စဥ္သည္ မ်ားစြားေသာ စီးပြားေရး ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ဖိအားမ်ားသည့္ ေလထု ဖြဲ႕စည္းမႈ တစ္ခု ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ စုစည္းကာ ေလထုအတြင္းရွိ ေလမ်ားအေပၚ ပိုမိုဖိအားမ်ားသက္ေရာက္ကာ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာျခင္းျဖင့္ အပူလွိုင္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုသိပ္သည္းလွသည့္ ေလထုအပူခ်ိန္က ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထုထဲတြင္ တာဆီးေနေသာေၾကာင့္ အျခားရာသီဥတု ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္
ထိုပတ္ဝန္းက်င္သို႔ မေရာက္ရွိနိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တည္ရွိေလ အပူလွိုင္း၏ အပူခ်ိန္ပိုျမင့္မားေလျဖစ္သည္။ အပူလွိုင္း ျဖစ္ေပၚေနစဥ္တြင္ အဆိုးရြားဆုံး ပတ္ဝန္းက်င္ ေျပာင္လဲမႈမွာ မိုးေခါင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ အပူရွိန္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလုံးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ့ေနေသာေၾကာင့္ ေရမ်ား အေငြ႕ပ်ံေသာအခါ ေကာင္းကင္တြင္ စုေပါင္းမိုးတိမ္အျဖစ္သို႔ မေရာက္ရွိေတာ့ဘဲ အပူရွိန္ေၾကာင့္ ခမ္းေျခာက္သြားကာ မိုးေခါင္မႈကို ျဖစ္ေစၿပီး အပူရွိန္ပိုျမင့္တက္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပူလွိုင္း ျဖတ္ေသာအခါတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ေပၚတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
အပူလွိုင္း ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈမ်ားလည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ အပူရွိန္ေၾကာင့္ ေခၽြးထြက္လြန္ကာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အပူရွပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုသို႔ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနစဥ္တြင္ ခႏၲာကိုယ္ ေရဓာတ္ျဖည့္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အျပင္ဘက္ ေနေရာင္ျခည္ ေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ခႏၲာကိုယ္ ေရဓာတ္ပို၍ လၽွင္ျမန္စြာ ဆုံးရႈံးနိုင္သည္။
အပူလွိုင္း ႏွင့္ အေအးလွိုင္း ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ အားျပင္းေသာ မုန္တိုင္းမ်ား ႏွင့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းမ်ားလည္း မထင္မွတ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းကာ မိုးႀကိဳး မုန္းတိုင္းမ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္ျခင္းကိုပင္ သတိမ်ားစြာထားရမည္။ အေအးလွိုင္း ျဖစ္ေပၚေနစဥ္တြင္ ႏွင္းမုန္တိုင္းမ်ား အခ်ိန္အခါ ေနရာမေရြး ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ အေအးလွိုင္း ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ လုံေလာက္စြာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး မဝတ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ပူရွိန္ အလြန္အမင္းက်ဆင္းျခင္း (Hypothermia) ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲစဥ္ မိမိ ခႏၲာကိုယ္ အပူခ်ိန္က်ဆင္းျခင္းကို ထိန္းညႇိရန္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ အခန္း အပူခ်ိန္ ထိန္းညႇိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ရာသီဥတု ႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီသည့္ အစားအစာမ်ားကို စားသုံးေပးသင့္သည္။ အေအးလွိုင္း ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ ေလတိုက္ႏႈန္းျမင့္လာပါက အျပင္မထြက္သင့္ေပ။
ပုံမွန္ရာသီဥတုမွ အပူခ်ိန္ေလ်ာ့က်လာကာ အေအးလွိုင္း ျဖတ္ခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္မွ ေရပိုက္မ်ားသည္ ကၽြတ္ဆတ္ကာ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားလည္း အေအးလြန္ကဲခ်ိန္တြင္ ရံဖန္ရံခါ ျဖစ္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ျပန္လည္ ညီမၽွခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္မွ ေရသြယ္စနစ္ကို စစ္ေဆးသင့္သည္။
ပူျပင္းေသာ ရာသီဥတုတြင္ လူမ်ားသည္ စိတ္မၾကည္ျခင္း၊ စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ၿပီး စိတ္ဆိုးလြယ္ၾကသည္။ ေအးေသာ ရာသီဥတုတြင္ လူမ်ားသည္ အခင္အမင္လြယ္ၾကၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္ေနတတ္ေသာ သဘာဝရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သသာဝျဖစ္စဥ္ကို ဗဟုသုတ နားလည္သိရွိကာ ေအးခ်မ္း က်န္းမာစြာ ေနထိုင္နိုင္ၾကပါေစ။ #yoyarlay