ကမၻာ့ နံပါတ္တစ္ ေငြေခ်ကဒ္ ျဖစ္လာခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ UnionPay

တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ UnionPay Visa ကဒ္သည္ တစ္ကမၻာလုံးအသုံးေနသည့္ Visaကဒ္ မ်ားထဲတြင္ လူအသုံးအမ်ားဆုံး နံပါတ္ ၁ ကဒ္ျဖစ္လာ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ နံပါတ္ ၁ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းမ်ား မွာ ကဒ္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ျပဳလုပ္မႈတြင္ ကန္ေဒၚလာ$100 တိုင္းအတြက္ ကန္ေဒၚလာ $40.03က်သင့္ရမည့္အစား UnionPay Visa ကဒ္သည္ ကန္ေဒၚလာ $38.78 သာက်သင့္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၈ရက္ ေန႔က Credit ႏွင့္ debit ဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ Nilson ၏အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ UnionPay အေႂကြးဝယ္ကဒ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ကန္ေဒၚလာ ၁၆၀ ဘီလီယံအထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး Visa အတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅၅ ဘီလီယံ ႏွင့္ MasterCard အတြက္ ေဒၚလာ ၈၅ ဘီလီယံထိေရာက္ရွိလာ ခဲ့တာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္နိုင္ငံအတြင္းရွိ Credit ကုမၸဏီႀကီး ႏွစ္ခုႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ပါက တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ UnionPay သည္ အေႂကြးဝယ္ကဒ္ဆိုင္ရာ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၈၇ ဘီလီယံ မွ ကန္ေဒၚလာ ၆၅ ဘီလီယံထိ သာလြန္ေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီးအဆိုပါ UnionPay အေႂကြးဝယ္ ကဒ္မ်ားသည္ အေမရိကန္နိုင္ငံထက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ပိုမိုအသုံးျပဳေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚရွိ အေႂကြးဝယ္ကဒ္မ်ားေပၚတြင္ တ႐ုတ္ UnionPay Visa ၏ ဦးေဆာင္မႈသည္ အေႂကြး ႏွင့္ ဒက္ဘစ္ကဒ္ဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ႀကီး တစ္ခုလုံး၏ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထိသာလြန္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ေငြေခ်ကဒ္မ်ားထက္ ပိုမိုအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေနတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။