ျပည္တြင္း၌ေျခာက္ရက္အတြင္း COVID-19 အတည္ျပဳလူနာ ၆၀၀ နီးပါးေတြ႕ရွိ

ျပည္တြင္း၌ ယခုလေမ ၁၈ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ COVID-19 အတည္ျပဳလူနာ ၅၉၈ ဦးေတြ႕ရွိေၾကာင္း နစက၏ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။
COVID-19 သံသယလူနာမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အသြားအလာကန႔္သတ္ ထားရွိ သူမ်ားအား COVID-19 ေရာဂါ ရွိ၊ မရွိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၁၁၃ ဦး၊ ေမ ၁၉ ရက္တြင္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၁၂၀ ဦး၊ ေမ ၂၀ ရက္တြင္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၉၉ ဦး၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၈၀ ဦး၊ ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ၈၂ ဦးႏွင့္ ယမန္ေန႔(ေမ ၂၃ ရက္)တြင္ ၁၀၄ ဦး၊ စုစုေပါင္းအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၅၉၈ ဦးေတြ႕ရွိ ေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၌ COVID-19 စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လမွစတင္ကာ ယခုလေမ ၂၃ ရက္အထိ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၁၀,၅၈၈,၃၅၇ ခုအားစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၆၃၈,၂၂၀ ဦး ရွိေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ လာသူ ၆၁၇,၀၉၅ ဦးရွိေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူ ၁၉,၄၉၄ ဦးရွိေၾကာင္း နစက၏ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။