ျပည့္မ႑ိဳင္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး ေမ ၁၀
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပါတီဥကၠ႒ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳနယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္သူရရွင္း၊အတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းထူး၊ၿမိဳနယ္ပါတီ အႀကံေပး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွင့္ ၿမိဳနယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ မိုင္းေသာ္အေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္နီေက်းရြာ ၊နယ္ေျမ(၃)မွ ရပ္ေက်းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သိုက္ ၏ ေနအိမ္တြင္ ယေန႔ နံနက္ (၁၀:၃၀)ခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ရပ္ေက်းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သိုက္အပါ ကါတီဝင္အင္အား (၃၀)ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
ေရွးဦးစြာ ၿမိဳနယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္သူရရွင္း မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ၿမိဳနယ္ပါတီ အႀကံေပးဦးေက်ာ္ေက်ာ္မွ ပါတီ ၏ အရံအင္အားအျဖစ္ ျပည့္မ႑ိဳင္ဖြဲစည္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္က လက္ရွိနိုင္ငံေရးအေျခအေန ၊ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်င့္သုံးမည့္ PR စနစ္အေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ ယခုလက္ရွိပါတီဝင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားကိုဝိုင္းဝန္း စည္း႐ုံးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းမွာၾကားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိမဲေပးရမည့္ပါတီ၊ လူပုဂၢိဳလ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း မိမိေဒသအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ေဖၚေဆာင္ေပးနိုင္မည့္ သူကိုသာ စီစစ္ေရြးခ်ယ္မဲေပးၾကရန္ ေျပာၾကားၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို (၁၁:၃၀)ခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။