နိုင်ငံရေးပါတီ (၂၂)ပါတီ၏ ပူးတွဲသဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၃ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်