ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ပရဟိတ (၄) ဖြဲ႕ထံသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ Covid-19 ေရာဂါ ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္း (၅) မ်ိဳးႏွင့္ ေငြငါးေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ စက္သုံးဆီ ထုတ္ယူခြင့္ကတ္မ်ား ေပးအပ္လှဴဒါန္းမႈ႔ ျပဳလုပ္

 

ေအာက္ ၁၃၊ ေအာင္လံ

၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္၊ အမွတ္ (၁၂) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္ဝင္း၊ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေဆြ၊ အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစန္းလြင္ (ခ) ဦးခ်ိဳငယ္ တို႔ႏွင့္အတူ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုေပါင္း၍ ဂ႐ုဏာၾကယ္စင္၊ ေမတၱာမြန္၊ သုခရိပ္၊ သခၤါရ ပရဟိတ အသင္း (၄) ဖြဲ႕ထံသို႔ Covid-19 ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ ေအာက္ပါပစၥည္း မ်ိဳးစုံ (၅) မ်ိဳး ႏွင့္ ေငြငါးေသာင္း က်ပ္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ စက္သုံးဆီထုတ္ယူခြင့္ကတ္ ၁ ကတ္စီ ၊ တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ကာလတန္ဖိုး ၁၂၃,၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ၄၉၄,၀၀၀ က်ပ္အား အသီးသီး သြားေရာက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္း ခဲ့ပါသည္။

၁. PPE ၃ စုံ ၁၉၅၀၀ က်ပ္

၂. N 95 ၅ ခု ၂၁၀၀၀ က်ပ္

၃. Face Shield ၁၀ ခု ၅၀၀၀ က်ပ္

၄. Mask ၅၀၀ ခု ၁၃၀၀၀ က်ပ္

၅. လက္သန႔္ေဆးရည္ ၅ ဗူး ၁၅၀၀၀ က်ပ္

၆. ေငြငါးေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ စက္သုံးဆီ ထုတ္ယူခြင့္ကတ္ ၁ ကတ္

တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ကလတန္ဖိုး ၁၂၃,၅၀၀ က်ပ္၊ ပရဟိတအဖြဲ႕ (၄) ဖြဲ႕အတြက္ စုစုေပါင္း ၄၉၄,၀၀၀ က်ပ္အား အသီးသီး ေပးအပ္လွဴဒါန္း ခဲ့ပါသည္။