ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကံေပးႀကီးေက်းရြာအုပ္စုမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ေအာက္တိုဘာ

ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ယေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းဝင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေစာဝင္းေမာင္ႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္  ဦးသန္းေဌး (ခ) ဦးဂါပီတို႔သည္ ကန္ေပးႀကီးေက်းရြာအုပ္စုမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ စည္းရံုးေဟာေျပာျခင္းမ်ား ​ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း ျပည္သူမ်ား၏ ရင္တြင္းစကားသံမ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေပၚ ထား႐ွိသည့္ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား၊ ဝန္းရံအားေပးမႈမ်ား ေတြ႔႐ွိခဲ့ရၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ လိႈက္လိႈက္လဲလဲ ႀကိဳဆိုခဲ့​ေၾကာင္း သိရသည္။