ျပည္သူ႔အတြက္ အာမခံခ်က္

 

* ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။