ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ အိမ္ရာခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း အစိုးရထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူဦးေရ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ အိမ္ရာခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန က ယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႐ႈေထာင့္နယ္ပယ္စံု လူမႈဘဝ ဖူလံုေရး’ စာတမ္း၌ ေဖာ္ျပသည္။

၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံၿပီး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းေရးသားသည့္ ယင္းစာတမ္းတြင္ အိမ္ရာက႑အပါအဝင္ အဓိကအုပ္စုေျခာက္ခု ခြဲျခားျပဳစုခဲ့သည္။ ယင္းအဓိကအုပ္စုမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ က်န္းမာေရး၊ ေရႏွင့္မိလႅာ၊ အိမ္ရာႏွင့္ အိမ္အသံုး အေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ ၿပီး အိမ္ရာခ်ိဳ႕တဲ့မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ကာ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ အနည္းဆံုးမွာ က်န္းမာေရးအုပ္စုျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစာတမ္းက ဆုိသည္။

ခ်ိဳ႕တဲ့မူအၫႊန္းကိန္းေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၄၈ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အိမ္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ အမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ေန ရကာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္ ၁၂ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္အသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္ ႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၄၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေရႏွင့္ မိလႅာခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္ ၄၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အလုပ္အကိုင္ခ်ိိဳ႕တဲ့မႈ ၄၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအဓိကအုပ္စု ေျခာက္စုတြင္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့မႈ အျဖစ္အနည္းဆံုးဟု ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည့္ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ ေသႏႈန္းၫႊန္းကိန္း ျမင့္မားမႈမ်ားကို တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ထင္ဟပ္သျဖင့္ သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေရးသားထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မည္သည့္ အၫႊန္းကိန္းတြင္မွ် ပါဝင္ျခင္းမရွိဘဲ လူ ဦးေရ၏ ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက အနည္းဆံုး အၫႊန္းကိန္းတစ္ခုတြင္ ခ်ိဳ႕ တဲ့မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ လူဦးေရ ၈၄ ရာခုိင္ ႏႈန္းအနက္ ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ အဓိကအုပ္စု ေျခာက္ခုစလံုး တြင္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ခံစားေနရေၾကာင္းလည္း ဆုိသည္။ ‘‘သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္အလက္ ေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ကိုယ့္ေဒသမွာ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ဘယ္အခ်က္ေလးေတြ အားနည္းေနတာကို သိရွိၿပီးေတာ့မွ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္မယ့္ စီမံခ်က္ေတြမွာ အားနည္းေနတာေတြကို အားသာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အားလံုးဟာ ဘက္စံုညီၫြတ္မွ်တစြာ တိုးတက္လာေရး ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ယင္းစာတမ္း ထုတ္ျပန္ရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႐ႈေထာင့္နယ္ပယ္စံု လူမႈဘဝဖူလံုေရး’ စာတမ္းသည္ ၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း အရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံ၍ ထုတ္ျပန္သည့္ ၁၄ ေစာင္ေျမာက္ စာတမ္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္အထိ ၅၄ သန္း ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔အင္ အားဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။