ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (၄/၂၀၁၇) ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား