NLD အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဦးစားေပး မူဝါဒကို ဦးရဲထြဋ္ ေဝဖန္

NLD အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပထမဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ဦးစားေပးမွားယြင္းမႈပင္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ စီးပြားေရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔၌  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ PARKROYAL ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဝဖန္ေျပာၾကား လိုက္သည္။

အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပႆနာတိုင္း၌ လႊတ္ေတာ္ထဲရွိ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊဲမခ်သင့္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ဆိုသည္။

“အစိုးရသစ္ရဲ႕ျပႆနာက ဦးစားေပး မွားတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာတာ နားေထာင္လို႔ေတာ့ ေကာင္းတယ္။ တကယ္လက္ေတြ႔မက်ဘူး။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္တဲ့ လူ အေရအတြက္က တိုင္းျည္လူဦးေရ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ေျမပမာဏက ဘယ္ေလာက္ပဲရွိလဲ။ ဒါေပမဲ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈက ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း လူတိုင္းကို သက္ေရာက္ေနတဲ့ျပႆနာ။ ဒါက အစိုးရအေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ သက္ေရာက္မႈ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လိုပါက တိက်သည့္ မူဝါဒႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေငြေၾကး ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို သဟဇာတျဖစ္ သည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အခ်က္ သံုးခ်က္ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ၂၀၂၀ တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျခအေနကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္မည္ဟု ၎က အႀကံျပဳ ေျပာဆိုသည္။

အလားတူ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေဟာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးထက္ အျခားေသာျပႆနာမ်ားကို ဦးစားေပးေနျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျဖတစ္ခုကို မရႏိုင္ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

“လက္ေတြ႔ဘဝဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာမန္ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝပဲ။  ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ဖက္ဒရယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စတဲ့ႏိုင္ငံေရး ေဝါဟာရေတြက ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ သာမန္ျပည္သူေတြ နဲ႔ သဟဇာတမျဖစ္ဘူး။ ဒီလိုစကားလံုးေတြက သူတို႔ေတြအတြက္ ဘာမွသက္ေရာက္မႈမရွိဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

စီးပြားေရးက႑ကို ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ဆက္စပ္အသံုးခ်မႈမ်ားမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရွ႕ဆက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈကိစၥမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ၎က အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ဦးကိုကိုႀကီး၊ ယခင္အစိုးရ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္ တို႔က ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္၌ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္းအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ဦးရဲထြဋ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္း ခံရသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

# The Voice