ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆုိ ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေမလ ၈ ရက္မွစ၍ ထုတ္ယူႏုိင္မည္

ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသင္ရုိးသင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာ ခြင့္ျပဳထားေသာ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သင္ယူ လုိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (Placement Test) ေျဖဆုိခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးတြင္ ေမလ ၈ ရက္မွစ၍ အခမဲ့ထုတ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

The Voice