က်ိႏၲလီၿမိဳ႔နယ္ပါတီ လပတ္ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လပတ္ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀း ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပရာ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦး၊ သံတြဲခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ဂြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္ မတီ၀င္မာ်း၊ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚခုိင္ဇင္ဦးမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏ်ွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တာ၀န္ရွိေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ေဒၚခုိင္ဇင္ဦးႏွင့္ တာ၀န္ခံ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

#ခိုင္ၿဖိဳး(က်ိႏၲလီ)