လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲ၍ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢဳိလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူမည္

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္  သေဘာထားကြဲလြဲသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢဳိလ္ဆုိင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ ေပးေရးဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပ၍ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ ျပဳေပးပို႔လာသည့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က သုံးခ်က္သာ သေဘာတူၿပီး က်န္ခုနစ္ခ်က္က သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ထပ္မံျပင္ဆင္ ရန္တင္ျပခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထား ေတာင္းခံၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ သေဘာထားေတာင္းခံရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္အတုိင္း သေဘာတူခဲ့ သည္။

ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပခ်က္ခုနစ္ခ်က္တြင္ ယင္းဥပေဒအရ ရဲစခန္းသုိ႔ သြားေရာက္တုိင္ၾကား၍ ရဲကအမႈဖြင့္မေပးပါက အေရးယူမည့္ပုဒ္မကိုပါ ျပင္ဆင္တင္ျပထားေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာသည္။

‘‘ရဲစခန္းကိုသြားတုိင္တဲ့အခါမွာ ရဲကအေရးယူေပးရမယ္။ အေရးယူမေပးဘူးဆုိရင္ အမႈမဖြင့္ေပးတဲ့ရဲကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔က  အျပစ္ေပးဖုိ႔အတြက္ ထည့္ထားတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီက ထပ္မံျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၉ ပါ ယင္းတာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းမဲ့ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရလွ်င္ အနည္းဆုံးေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လမွ အမ်ားဆုံး သုံးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆုံးက်ပ္ သုံးသိန္းမွ အမ်ားဆုံးက်ပ္ ဆယ့္ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ပါရွိသည္

# 7 Day Daily