ပုသိမ္ခရိုင္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ လစဥ္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

 

ပုသိမ္ခရုိင္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔(၂၆.၁.၂၀၁၇)(၁၁:၀၀)အခ်ိန္
တြင္ခရုိင္အစည္းအေဝးခန္းမတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

ယင္းအစည္းအေဝးအားပုသိမ္ထရုိင္အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္
ခရုိင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။
ထို႔ေနာက္အတြင္းေရးမွဴးမွခရုိင္အတြင္းရွိျမိဳ႕နယ္မ်ားမွပါတီႏွစ္စဥ္ေႀကး
ေပးသြင္းျခင္းကိစၥမ်ား/ေရးရာအလိုက္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန/
နယ္ေျမကြင္းဆင္းစည္းရုံးမႈအေျခအေန/ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွအားနည္းခ်က္
အားသာခ်က္မ်ားအားေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ခရုိင္ေကာ္မတီမ်ားမွမိမိတာဝန္ယူထားေသာနယ္ေျမအလိုက္
ေရးရာအလိုက္ေဆြးေႏြးေျပာႀကားခဲ႔ျပီးအစည္းအေဝးအား(၁၂:၀၀)
အခ်ိန္တြင္ျပီးစီးခဲ႔ပါသည္။

ပုသိမ္ခရုိင္