တင္း(၁၀၀) အထြက္အာမခံသည့္ ဆင္းပေဒသာ (၇) ေျမပဲ

ေျမပဲေလာက စင္ေပၚသို႔ ့ေရာက္လာၿပီး ပြဲဦးထြက္ပင္ နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာမ်ိဳးမွာ ဆင္းပေဒသာ(၇)ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆင္းပေဒသ(၇)ေျမပဲမ်ိဳးသည္ အမိနိုင္ငံမွာ အိႏၵိယနိုင္ငံ (ICRISAT)ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄-၉၅ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္အေျခခ်လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဌာန ေရဆင္းမွ မ်ိဳးလိုင္း (၂၁) လိုင္းမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ သက္လ်င္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေရေကာင္း ေျမေၾကာင္းႀကိဳက္ၿပီး အထြက္ႏူန္းရာေက်ာ္ေအာင္ သီးခဲ့ သျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည္။ ဆီထြက္သီးႏွံ ဖြံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမွ စံျပကြက္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး စံကြက္ ရိတ္သိမ္းခဲ့ရာ အနိမ့္ဆံုးတင္းဧက (၅၀ – ၇၀) တင္းျဖင့္ အျမင့္ဆံုး (၈၀ -၁၂၀) တင္းအထိ ထြက္ရွိခဲ့သည္။ ပ်ဥ္းမနားခရိုင္၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ ့တြင္ စိုက္ပ်ိဳးရာ တစ္ဧကတင္း ၁၁၀ ထြက္ရွိခဲ့သည္။

ground-nut2

ဆင္းပေဒသာ(၇) ေျမပဲမ်ိဳး၏ ေကာင္းျခင္းလကၡဏာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လု်င္မႈရင္ေဒသ အိႏၵိယ ျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးအမွတ္မွုာ (ICGV – 9382) ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၉ – ၂၀၀၀ ခုနွစ္တြင္ စိုက္တင္ေမြးထုတ္ခဲ့သည္။ ၄င္း၏ အသက္ရက္မွာ ၉၀ – ၉၅ ရက္ျဖစ္ၿပီး သက္လ်င္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မိုးေရရရွိမႈနည္းပါးေသာ စကိုင္း၊ မေကြး၊ ပဲခူး အထက္ပိုင္း မႏၲေလးတုိင္းတို႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။

ဆင္းပေဒသာ(၇) ေျမပဲမ်ိဳး၏ အပင္ပံုသ႑ာန္မွာ ပင္ေထာင္ပံုစံျဖစ္ၿပီး အပင္အျမင့္မွာ ၄၈ cm ျဖစ္သည္။ ၄င္းေျမပဲ မ်ိဳး၏ ပန္းပြင္ပံုသည္ ထူးျခားသည္။ အပင္၏ အဆစ္တိုင္းကလဲ ပန္းပြင့္၍ ပင္စည္ကလည္း ပန္းပြင့္သည္ကို ေတြ႔ ရွိရသည္။ ပန္းပြင့္အေရာင္သည္ လိေမၼာ္ေရာင္ျဖစ္ၿပီး ပန္းစတင္ပြင့္ရမွ ၂၂ရက္ျဖစ္ၿပီး ပန္းပြင့္ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ပြင့္ရက္မွာ ၂၄ရက္ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းပြင့္သေႏၶေအာင္ႏႈန္းမ်ားၿပီး ေျမပဲအထြက္ႏႈန္း မ်ားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ဆင္းပေဒသာ(၇) ေျမပဲမ်ိဳး၏ အရြက္ေရာင္သည္ အစိမ္းေရာင္ အရြက္ပံုစံသည္ ငွက္ေပ်ာရြက္ပံုျဖစ္ၿပီး အရြက္နား တြင္ အေမႊးပါ၀င္မႈ နည္းသည္။ ဆင္းပေဒသ(၇) ေျမပဲမ်ိဳးသည္ အေစ့(၁၀၀၀) အေလးခ်ိန္ (၄၁ ဂရမ္)ရွိၿပီး အဆံ အထြက္ရာခိုင္းႏႈန္း (၇၄) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ဆီထြက္ရာခိုင္ႏႈန္း (၄၀ – ၅၀%)ရွိၿပီး တစ္ဧက အေတာင့္ အထြက္ ႏႈန္းမွာ (၅၀ -၁၂၀) တင္းျဖစ္ပါသည္။ အေစ့ငုတ္ခ်ိန္မရွိသျဖင့္ ႏုတ္သိမ္းအေျခာက္လွန္းၿပီး ခ်က္ခ်င္းစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ သည္။

ေျမပဲတစ္ပတ္တြင္ အေတာင့္ (၇၀ – ၁၀၀) ထိ ဥနိုင္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္တြင္းစားသံုးဆီ ဖူလံုေရးအတြက္ ဆီထြက္ရာႏႈန္းလည္းမ်ား၊ တစ္ဧကအတြက္ႏႈန္းလည္းမ်ားၿပီး သက္လ်င္သည္ ဆင္းပေဒသ(၇) ေျမပဲမ်ိဳးကို ေရ အလံုအေလာက္ရရွိေသာ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သံုးသီး (သို႔) အျခားသီးႏွံနွင့္ သီးထပ္အျဖစ္ ဧရိယာတိုးခ်ဲ ့စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတ Page မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။


Leave a Reply