တက္ညီလက္ညီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ

 

• ကိုယ့္ယံုၾကည္မႈ အေျချပဳပါတီ
စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး အစဥ္ေရွး႐ႈမည္
စိတ္ဓာတ္ အရင္းတည္ ေသြဖည္မႈကင္း
ေရရွည္ ရွင္သန္ ခိုင္မာရန္
ဓိ႒ာန္ မပ်က္ယြင္းသည္ႏွင့္ေလး။
• ပါတီအတြင္း ကင္းရွင္းျမဴမင္
ေရာင္ယွက္ျဖာသန္း တစ္ဝန္းျပည္တစ္ခြင္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလွ်င္ စြမ္းအင္ျပည့္ဝ
လက္တြဲျပည္သူ ဝိုင္းညီတူ
ေပးယူတူမွ် ၾကသည္ႏွင့္ေလး။
• ၿငိမ္းခ်မ္းမူအရ တူတကြရင္မွာ
ခိုဝင္မေနမနား စိတ္ထားျဖဴစင္စြာ
လူမႈဘဝတာ ျမင္သာကိုယ္ေတြ႕
စီးပြားနယ္ပယ္ တုိးတက္ဖြယ္
တြင္က်ယ္ ေျခလွမ္း ေရြ႕သည္ႏွင့္ေလး။
• ၾကည္သာခ်မ္းေျမ့ တစ္ေန႔တစ္လံ
ပုဂံဘယ္ေျပး ဆိုေရးပံုသဏၭာန္
ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ဇကန္မလြဲ
တုိင္းရင္းသားေတြ ေပါင္းစည္းေပ
ညီေစ ခိုင္ျမဲ တြဲသည္ႏွင့္ေလး။
• အဓြန္႕ရွည္ဆဲ တည္ျမဲႏိုင္ငံေတာ္
တက္ၾကြသူခ်ည္း ခိုင္ျဖည္းလက္တြဲေဖာ္
ပါတီအေရးေနာ္ ေျမာ္ေခၚေထာက္႐ႈ
ညီလာခံမွာ ဆံုးျဖတ္ကာ
ျပည္သာေစမႈ ျပဳသည္ႏွင့္ေလး။
• ေကာင္းမႈစီျဖာမေသြပါ ေဝဆာေတာက္ပလင္းေစမည္
ေပါင္းစုညီညာပေဒသာ ေျမမွာေပါက္ၾက မယြင္းအေျခတည္…။
[ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ(၂ဝ၁၆)အားဂုဏ္ျပဳလ်က္..]
အေဖ်ာက္ေျမ ေမာင္ေဆြမြန္


Leave a Reply