ျပည္သူ႔အသံ က႑

အသိေပးခ်င္ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည္သူ႔ အသံက႑တြင္ တိုက္ရုိက္ ေရးသား ေပးပို႔ိႏိုင္ပါၿပီ။

7+8=