ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္လုပ္ငန္းညႇိႏွိင္းအစည္းအေဝး

က်ိဳင္းတုံ ေမ ၂၄
(၂၄-၅-၂၀၂၃) ရက္ေန႔ (၁၀း၀၀ မွ ၁၄း၀၀) နာရီ အခ်ိန္ထိ ရွမ္း/အေရွ႕ ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာလင္းေဇာ္ထြန္း မွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္အဖြဲ၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳနယ္ပါတီဥကၠ႒တိုႏွင့္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။