ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၁၆၂ ဦးထပ္ေတြ႕

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမ ၁၆ ရက္ည ၈ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအ တည္ျပဳလူနာသစ္ ၁၆၂ ဦးထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေမ ၁၅ ရက္ည ၈ နာရီမွ ၁၆ ရက္ည ၈ နာရီအတြင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၁၀၃၆၀ ခုအားစစ္ေဆးခဲ့ရာ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္(၁၆၂)ဦးကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ(၁ ဒသမ ၅၆)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုဗစ္(၁၉)သံသယလူနာမ်ား၊ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာႏွင့္အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားႏွင့္အသြားအလာကန္႔သတ္ထားရွိသူမ်ားအား ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါရွိ/မရွိ ဓာတ္ခြဲစစ္ ေဆးျခင္းအား ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း(၁၀၅၃၀၂၄၃)ခုအားစစ္ ေဆးခဲ့ၿပီး ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ(၆၃၇၄၈၃)ဦး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအား ေနအိမ္တြင္သီး ျခားထားရွိျခင္းႏွင့္ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ သီးျခားထားရွိ ကုသမႈ ေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ယေန႔အထိျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသူ(၆၁၆၃၂၉)ဦးရွိၿပီျဖစ္ကာ ေသဆုံးသူ(၁၉၄၉၄)ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။