အၾကားအာ႐ုံ ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းနဲ႔ ဆြံ့ အ နားမၾကားျခင္း (Hearing Loss and Deafness)

ကမၻာတစ္ဝွမ္း အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူေပါင္း (၄၆၆) သန္းခန႔္ရွိပါတယ္။ ထိုေဝဒနာရွင္မ်ားထဲမွာ (၃၄) သန္း ခန႔္ဟာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ခန႔္မွန္းေျခမ်ားအရ လာမည့္ ခုႏွစ္ ၂၀၅၀ မွာ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူ ေပါင္း သန္း (၉၀၀) ခန႔္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ခန႔္မွန္းထားပါတယ္။
အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြကေတာ့ မ်ိဳးရိုးဗီဇေၾကာင့္၊ ေမြးဖြာစဥ္ အခက္အခဲၾကဳံဆုံ ၾကရမႈေၾကာင့္၊ ကူးစက္ေရာဂါခံစားၾကရမႈမ်ားေၾကာင့္၊ နာတာရွည္ နား တြင္ကူးစက္ခံရမႈ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္၊ အလြန္အမင္း ဆူညံသံမ်ားနဲ႔ ထိေတြ႕ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ နဲ႔ အသက္ႀကီးေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ဟုဆိုထားပါတယ္။
၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ့ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားဟာ ကာကြယ္နိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွ ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁.၁ ဘီလ်ံ ခန႔္ေသာ လူငယ္ (အသက္ ၁၂ မွ၃၅ ႏွစ္အၾကား) မ်ားသည္ အလြန္အမင္း ဆူညံသံမ်ားနဲ႔ ထိေတြ႕ခံစားေနရမႈမ်ားေၾကာင့္ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့ လာမႈမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုအေပ်ာ္အပါး ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားမွ သီခ်င္းဆူညံသံမ်ားနဲ႔ ထိေတြ႕ မႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အၾကားအာ႐ုံမ်ားေၾကာင့္ ကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ၇၅၀ ဘီလ်ံေဒၚလာကုန္က်မႈရွိ ေနပါတယ္။ ထိုသို႔အၾကား အာ ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့မႈ မ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း နဲ႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ေစာစီးစြာ က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္ ေဖာ္ ထုတ္မႈ မ်ားက အားလုံး အတြက္ ထိေရာက္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
အၾကားအာ႐ုံေတြဟာ ပုံမွန္အားျခင့္ အေသးစား အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့မႈကေန လုံး၀ ဆြံ့ အ နားမၾကားေတာ့တဲ့အထိ အဆင့္ဆင့္ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလို မ်ိဳး ခံစားေနရတဲ့ လူအခ်ိဳ႕ ကေတာ့ နားၾကပ္ကို တပ္ဆင္ၾကၿပီးေတာ့ အၾကားအာ႐ုံကို ရယူရတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေဝဒနာရွင္ ေတြက သေကၤတ ဘာသာစကား စနစ္ ကို ေျပာဆိုဆက္ဆံဖို႔ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ကေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းအသြားအလာကို မွတ္ၿပီး စကားေျပာၾကကာ တစ္ခ်ိဳ႕ ကေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးအသုံးျပဳၾကပါတယ္။
အၾကားအာ႐ုံ ခ်ိဳ႕တဲ့ ေသာလူေတြအေနျဖင့္ ေန႔ စဥ္ဒုကၡ အခက္အခဲေတြရွိၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ လူစုလူေဝး ထဲမွာ ေရာက္သြားတဲ့အခါပိုၿပီး ခက္ခဲပါတယ္။ ဒီလို ခက္ခဲမႈ ေတြက ဘယ္လိုအက်ိဳးဆက္ျဖစ္လာလဲဆိုရင္ ဒီေဝဒနာရွင္ေတြအေနနဲ႔ အထီးက်န္ မႈကိုခံစားလာရျခင္း၊ စိတ္ညစ္တတ္လာျခင္း၊ ေဒါသထြက္တတ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ အားနည္းလာျခင္း၊ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့သလိုခံစားရျခင္း နဲ႔ စိတ္ဓာတ္ က်ျခင္းဆိုတဲ့ လကၡဏာေတြ ထြက္ ေပၚလာၾကပါတယ္။
ကဲဒါေတြကိုသင္သိၿပီဆိုရင္ ဒီလိုေဝဒနာရွင္ေတြကို ဘယ္လိုကူညီၾကမလဲ…..
ပထမဆုံးအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီေဝဒနာျဖစ္ေနတဲ့ သူေတြရဲ့ မိသားစု နဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔) ေဝဒနာရွင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသင့္ၿပီး လိုအပ္တာေတြကို ဘယ္လိုပံ့ပိုးေပးသင့္သလဲဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ပါ။ ဒီေနရာမွာ အရမ္းဂ႐ုစိုက္သင့္တာက သူတို႔ ေတြကို ဆက္ဆံရာမွာ စိတ္ရွည္သင့္ပါတယ္။ ဘာလို႔ လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ မွာ အေရး၊ အဖတ္ အခက္အခဲရွိၾကလိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ေဝဒနာရွင္နဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြနဲ႔ေသာ္ လည္း ေကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ခံစားေနရတဲ့ ေဝဒနာရွင္ရဲ့ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ကိုသိၿပီး သင္ၾကားေရးမွာ လိုအပ္တဲ့ ဘယ္လို သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ ပံ့ပိုးေပးရမ လဲဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္ပါ။ ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ ကို ထိေရာက္တဲ့ အကူ အညီမ်ား ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။
တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ တတ္အားသေရြ႕ ကူညီနိုင္သေလာက္ကူညီၿပီး သူတို႔ ေတြသိသင့္သိထိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာျပေစျခင္း နဲ႔ သူတို႔ ရဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ အျပန္အလွန္ မၽွေဝေပးနိုင္ေအာင္ အကူအညီမ်ားေပးနိုင္ပါတယ္။
ေနာက္အခ်က္အေနနဲ႔ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား အတြက္ အထိေရာက္ဆုံး ေသာ ကုသမႈမ်ားကေတာ့ အၾကားအာ႐ုံရေစမည့္ အေထာက္အကူျပဳ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္မႈ၊ ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္း ေပးေသာ ပစၥည္း (cochlear implants) မ်ားတပ္ဆင္မႈမ်ားနဲ႔ အျခားေသာ sign language သေကၤတ ျဖင့္အေထာက္အကူျပဳ လက္ ဟန္ေျခဟန္၊ကိုယ္ အမူအရာ ျဖင့္ ဘာသာစကားမ်ားကို နားလည္ေအာင္ ကူညီေပးမႈမ်ား ရရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆြံ့အနားမၾကားသူေတြ (သို႔) အၾကားအာ႐ုံ အား နည္း သူ ေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့နိုင္တဲ့ အရာေတြကေတာ့..
နားၾကပ္
မိုက္ခရိုဖုန္း
အသံစနစ္ စက္
စားတန္းထိုး ႐ုပ္သံမ်ား
သေကၤတစနစ္၊ ကိုယ္ဟန္လက္ဟန္ စနစ္ (ေဝဒနာရွင္နားလည္ပါက) မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဖးမကူညီနိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ မသန္စြမ္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ အလွမ္းေဝးေသာ္ သင့္အေနနဲ႔ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကို ကူညီ ေပး နိုင္တာေတြကေတာ့
ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားရွာႀကံပါ။ စာရြက္ ေပၚမွာ ႐ုပ္ပုံမ်ား၊ စာမ်ားေရးျပပါ။ ကြန္ျပဴတာရွိပါက သုံးပါ။ မိမိသင္ၾကားေသာအရာမ်ားကို တစ္ေယာက္အား ကူညီခိုင္ၿပီး မွတ္စုတိုျဖင့္မွတ္သားခိုင္းထားပါ
ေဝဒနာရွင္ကို ပုံမွန္ေလသံျဖင့္သာ စကားေျပာပါ။ မၾကားေသးပါက ျပန္လည္ ထပ္ေျပာပါ။ အသံ အက်ယ္ျဖင့္ မေျပာရ။
အခ်က္အလက္မ်ားကို ႐ုပ္ပုံသေကၤတမ်ားျဖင့္ ျပသပါ။ ဥပမာ ႐ုပ္ပုံကားခ်ပ္၊ ပရိုဂ်က္တာ၊ ပိုစတာ၊ ေက်ာက္သင္ပုန္း မ်ားကိုအသုံးျပဳပါ။ ေသခ်ာျပဳ လုပ္သင့္တာက မိမိသင္လိုက္တဲ့အရာကို ေဝဒနာရွင္အား အခ်ိန္ေပးၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းပါ။ ျဖည္းျဖည္းျခင္း ဆြဲေခၚပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အၾကားအာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ႐ုပ္ပုံ မ်ားကိုသာ အားထားရေသာေၾကာင့္ သင္ယူတဲ့ အခါမွာ အခ်ိန္ပိုေပးသင့္ပါတယ္။
ေဝါဟာရအသစ္ေတြကို မိတ္ဆက္ ေပးၿပီး ေသခ်ာစြာရွင္းျပပါ။ စကားလုံးအသစ္ မ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ခိုင္းပါ။
စာတန္းထိုး႐ုပ္သံမ်ားကို ထည့္သြင္းျပသေပးပါ။ မသင္ခင္မွာ အဆင္သင့္ အားလုံး တပ္ဆင္ထားပါ။
အုပ္ထိန္းသူေတြနဲ႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူေတြ ေဝဒနာရွင္ကို ကိုယ္တြယ္ပုံ ကိုယ္တြယ္နည္းေလ့လာပါ။
ဒီလို သင့္အေနနဲ႔ အိမ္တြင္း ကူညီေဖးမမႈမ်ားျပဳလုပ္ ေပးနိုင္ပါတယ္။ အၾကားအာ႐ုံ အကူညီေပး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ နီးပါက ထိုဌာနရွိ တာဝန္ရွိသူကို ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါ။ မရွိပါက အိမ္တြင္း ေလ့လာမႈ ျပဳၿပီးသင္ၾကား ေပးနိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုေဖးမ ကူညီေစျခင္းျဖင့္ ဤေဝဒနာကို ခံစားေနရတဲ့ လူေတြအေနနဲ႔ လူေကာင္း ပကတိ လိုပဲ ရွင္သန္နိုင္ၾကပါတယ္။ ပစ္ပယ္ထားျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ သူတို႔အေနနဲ႔ သာမန္လူမ်ားလိုပဲ မတူကြဲျပားစြာ စြမ္းေဆာင္နိုင္ၾကပါတယ္။
Ref: ids.org and WHO / yoyarlay