တမူးျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ စာသင္ေဆာင္အမုိးအတြက္ ေငြလွဴ

 

တမူးခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေအာင္တို႔သည္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က ထန္းတပင္ေက်းရြာ ၌ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစာသင္ေဆာင္အတြက္ အမိုးမိုးရန္ သြပ္ျပားဖိုး ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝဝ ကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္။

ကိုကိုေရႊ