အာဖရိကတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ငွက္ဖ်ားကာကြယ္ေဆး စမ္းသပ္မႈႀကီးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္မည္

ကင္ညာ၊ ဂါနာႏွင့္ မာလာ၀ီႏိုင္ငံတို႔တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးသစ္ တစ္မ်ဳိးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စမ္းသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) က ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္မည့္ ထိုစမ္းသပ္မႈကာလတြင္ ကေလးေပါင္း ၃၆၀,၀၀၀ ပါ၀င္လိမ့္မည္ဟု သိရသည္။

RTS,S ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လူေပါင္း ၄၂၉,၀၀၀ ကို ေသေစခဲ့ေသာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အႏၲရာယ္မွ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အကာအကြယ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို ၄၂၉,၀၀၀ အနက္ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ အာဖရိကမွျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယခုကာကြယ္ေဆးႏွင့္အတူ အျခားေသာ ျခင္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျခင္ေထာင္၊ အင္းဆက္ ႏွိမ္နင္း ေရးေဆး၊ ငွက္ဖ်ား ႏွိမ္နင္းေရးေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္သံုးသင့္သည္ဟု WHO က ဆိုသည္။

Mosquirix ဟုလည္း သိၾကေသာ ထိုကာကြယ္ေဆးကို ၿဗိတိန္ေဆးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီး Glaxo Smith Kline (GSK) က PATH ငွက္ဖ်ားကာကြယ္ေဆး လုပ္ငန္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု အာဖရိကသံုးႏိုင္ငံတြင္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မည့္ ၁၇ လတာ ကာလအတြင္း အသက္ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို စမ္းသပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယခုငွက္ဖ်ား ကာကြယ္ေဆးသည္ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၄ အထိ သံုးဆင့္ခြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ စမ္းသပ္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကာကြယ္ေဆး၏ ထိေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ရန္၊ တိက်တင္းက်ပ္ ေသာ အခ်ိန္ဇယားအတြင္း ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရမည့္ ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အႏၲရာယ္တို႔ကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

RTS,S ေဆး၀ါးသည္ ေဖာ္စပ္ဖူးခဲ့သမွ်အနက္ အစြမ္းထက္ဆံုး ငွက္ဖ်ားကာကြယ္ေဆး ျဖစ္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ငွက္ဖ်ားအား အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ယခုစမ္းသပ္မႈတြင္ ကင္ညာ၊ ဂါနာ၊ မာလာ၀ီ ႏိုင္ငံတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ထိုႏိုင္ငံသံုး ႏိုင္ငံတြင္ ငွက္ဖ်ားျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ ျမင့္မားၿပီး ျခင္ေထာင္ႏွင့္ အျခားေသာ ျခင္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းလည္း ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံသံုးႏိုင္ငံပါ၀င္သည့္ ယခု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈႀကီးသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို အျမစ္ ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကာလအတြင္း အႀကီးမားဆံုး ႀကိဳးပမ္းမႈႀကီးျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါ၏လကၡဏာမ်ားမွာ ဖ်ားနာျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ # Eleven