ျမန္မာနယ္စပ္အနီး တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ ျမန္မာအစိုးရကို အသိေပးခဲ့ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တို႔ ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၌ မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ က်ည္အစစ္မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္ခဲ့ဟု တ႐ုတ္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းအရင္း အျမစ္ မ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။


 

အဆုိပါပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ႏွစ္စဥ္ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္သား မ်ား၏ လ်င္ျမန္စြာခ်ီ တက္ႏုိင္မႈ၊ တိက်စြာေခ်မႈန္းႏိုင္မႈ၊ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပ်ံ သန္း ႏိုင္မႈႏွင့္ ပူးတြဲတိုက္ခိုက္မႈစြမ္းရည္ကို စမ္းသပ္ရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို က်ည္အစစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾကည္းတပ္သားမ်ား၊ အေျမာက္၊ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး၊ စစ္ဘက္ပ်ံသန္းေရးႏွင့္ ေလတပ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု စစ္ဘက္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားက ေျပာေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

၎တို႔သည္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းၿပီးပစ္မွတ္မ်ားကို တိက်စြာေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား က ေျပာေၾကာင္း၊ ေလတပ္ႏွင့္ အေျမာက္တပ္မ်ား၏ ပစ္ကူရရွိေသာ ၾကည္းတပ္သားမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ ခ်ီတက္ႏုိင္ခဲ့ကာ ရန္သူကို၀ိုင္းထားႏိုင္သည့္ပံုစံ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသအမ်ိဳးသား လံုၿခံဳ ေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္သူ႔အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပင္းျပမႈကို စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ တ႐ုတ္စစ္တပ္က ျပသခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္ သူ႔လႊတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး Fang Xin က ေျပာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမစမီတြင္ ျမန္မာအစိုးရကို ႀကိဳတင္အသိေပးခဲ့သည္ဟု သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအရ သိရေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref:Xinhua