ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း ရဲ႕ မဲဆြယ္စည္းရံုးစကား

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္ မည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၂) ရက္တြင္၊ ေတာင္စြန္းေက်းရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၃) ရက္တြင္ ခ႐ိုက္ႏွီးဟု၊ ကမာေကး၊ ေတာ္ပေကာက္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္၍ မဲဆႏၵ႐ွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ မဲဆြယ္စည္းရံုး စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ မဲဆြယ္စည္းရံုးစကားေျပာၾကားရာတြင္ –

– အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးထိပ္ထားသည္။
– အမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္မညိဳးႏြမ္းေစရ။
– ေတာင္သူလယ္သမားက႑မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။
– အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
– တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား…စသည္ တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

  1. Nay Linn Htun