အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပုံတင္ၿခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပုံတင္ၿခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၁။)
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလၿပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္)
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။
အခန္း(၁)
အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္
၁။
ဤဥပေဒကို အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ၿခင္းဆိုင္ရာဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။
၂။
ဤဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္ –
(က)
ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆိုသည္။
(ခ)
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
(ဂ)
ၿပည္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ေရးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ေသာ ၿပည္ေထာင္စုအသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ အဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
(ဃ)
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္အဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
(င)
ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီမွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ေနၿပည္ေတာ္ ေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ေသာ ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီ အသင္း အဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ အဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
(စ)
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မွတ္ပံုတင္ေရးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ဦးစီးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပုံတင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ အဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
(ဆ)
ခရိုင္မွတ္ပံုတင္ေရးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ခရိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန က ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ေသာ ခ႐ိုင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ အဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
(ဇ)
ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ အဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
(ဈ)
အသင္းအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ၿပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသင္းအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
(ည)
ၿပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ိဳး အလို႔ငွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ ရည္႐ြယ္ခ်က္ တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုခုအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ငါးဦး သို႔မဟုတ္ ငါးဦးထက္ပိုေသာ လူအမ်ား စုေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အက်ိဳး အၿမတ္မယူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
(ဋ)
အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသင္းအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံၿခား တိုင္းၿပည္ တစ္ခုခုတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္ၿပီး ၿပည္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လူမႈေရး လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို ဆိုသည္။
(ဌ)
မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ ၿပည္တြင္း အသင္းအဖြဲ႕အၿဖစ္ အသိ အမွတ္ၿပဳလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသင္း အဖြဲ႕အၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳ လက္မွတ္တို႔ကို ဆိုသည္။
(ဍ)
ဝန္ႀကီးဌာန ဆိုသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဆိုသည္။
(ဎ)
ဦးစီးဌာန ဆိုသည္မွာ ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည္။
အခန္း(၂)
ရည္႐ြယ္ခ်က္
၃။
ဤဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္ –
(က)
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပုံတင္ၿခင္းကို ဤဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေစရန္၊
(ခ)
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္၊
(ဂ)
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးကို အေထာက္အကူၿပဳႏိုင္ေစရန္၊
(ဃ)
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာ တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ အကူအညီမ်ား ရယူႏိုင္ရန္၊
(င)
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္။
အခန္း(၃)
မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၄။
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ေရးအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ဖြဲ႕စည္းရမည္ –
(က)
ၿပည္ေထာင္စုမွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊
(ခ)
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊
(ဂ)
ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊
(ဃ)
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕၊
(င)
ခ႐ိုင္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊
(စ)
ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕။
၅။
(က)
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၿပည္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ –
(၁)
ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊
ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
ဥကၠ႒
(၂)
ဒုတိယဝန္ႀကီး၊
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
အဖြဲ႕ဝင္
(၃)
ဒုတိယဝန္ႀကီး၊
ႏိုင္ငံၿခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
အဖြဲ႕ဝင္
(၄)
ဒုတိယဝန္ႀကီး၊
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန
အဖြဲ႕ဝင္
(၅)
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
ႏိုင္ငံၿခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန
အဖြဲ႕ဝင္
(၆)
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
အတြင္းေရးမွဴး
(၇)
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
ၿပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
(ခ)
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ရမည္-
(၁)
လူမႈေရးရာဝန္ႀကီး
ဥကၠ႒
(၂)
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး
အဖြဲ႕ဝင္
(၃)
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္
ၿပည္နယ္အသင္း အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၄)
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ တိုင္းေဒသႀကီး
သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
အတြင္းေရးမွဴး
(၅)
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္
ဥပေဒ အရာရွိ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံး
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
(ဂ)
ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီသည္ ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ –
(၁)
ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္တစ္ဦး
ဥကၠ႒
(၂)
ေနၿပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊
ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕
အဖြဲ႕ဝင္
(၃)
ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီ
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၄)
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေနၿပည္ေတာ္၊
အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန
အတြင္းေရးမွဴး
(၅)
ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိတစ္ဦး၊
ခ႐ိုင္ဥပေဒ႐ုံး
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
(ဃ)
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းဦးစီးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕အား ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္း ရမည္ –
(၁)
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕၏
အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး
ဥကၠ႒
(၂)
ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊
ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕
အဖြဲ႕ဝင္
(၃)
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၄)
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
အတြင္းေရးမွဴး
(၅)
ဥကၠ႒က တာဝန္ေပးအပ္ေသာ
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရာရွိ
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
(င)
ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ ခ႐ိုင္ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္-
(၁)
ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
ဥကၠ႒
(၂)
ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊
ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕
အဖြဲ႕ဝင္
(၃)
ခ႐ိုင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၄)
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
အတြင္းေရးမွဴး
(၅)
ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ၊
ခ႐ိုင္ဥပေဒ႐ုံး
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
(စ)
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ၿမိဳ႕နယ္ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ဖြဲ႕စည္းရမည္-
(၁)
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊
ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
ဥကၠ႒
(၂)
ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊
ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕
အဖြဲ႕ဝင္
(၃)
ၿမိဳ႕နယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၄)
ဦးစီးအရာရွိ၊
ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
အတြင္းေရးမွဴး
(၅)
ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိ၊
ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒ႐ုံး
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
၆။
မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္ –
(က)
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက မွတ္ပုံတင္ခြင့္ၿပဳရန္ ေလၽွာက္ထားၿခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆုံးအၿဖတ္ေပးၿခင္း၊
(ခ)
ၿပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးၿခင္းႏွင့္ လဲလွယ္ေပးၿခင္း၊
(ဂ)
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား  ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေစၿခင္းႏွင့္ ကူညီေပးၿခင္း၊
(ဃ)
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစ ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေပးၿခင္း၊
(င)
ၿပည္ေထာင္စုမွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕သည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို မွတ္ပုံတင္ခြင့္ၿပဳၿခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုးၿမႇင့္ေပးၿခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္လိုေသာ ၿပည္တြင္း အသင္းအဖြဲ႕တို႔ကို မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးၿခင္းႏွင့္ လဲလွယ္ေပးၿခင္း တို႔ကို လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(စ)
ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားပါ တားၿမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို လည္းေကာင္း ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါက မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္လဲလွယ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းတိုးၿခင္းကို ၿငင္းပယ္ၿခင္း။
အခန္း(၄)
ၿပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို မွတ္ပုံတင္ခြင့္ၿပဳၿခင္း
၇။
ၿပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဆႏၵအေလ်ာက္ မွတ္ပုံတင္လိုပါက အသင္းအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ၿပ၍ ေလၽွာက္ထားရမည္-
(က)
အသင္းအဖြဲ႕အမည္၊
(ခ)
တည္ေနရာႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊
(ဂ)
စတင္တည္ေထာင္သည့္ေန႔၊
(ဃ)
ရည္႐ြယ္ခ်က္၊
(င)
လုပ္ငန္းစဥ္၊
(စ)
အမႈေဆာင္ဦးေရ၊
(ဆ)
အသင္းဝင္ဦးေရ၊
(ဇ)
အသင္းပိုင္ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းစာရင္း၊
(ဈ)
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊
(ည)
ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း၊
(ဋ)
သီးၿခားတင္ၿပခ်က္ (ရွိလၽွင္)၊
(ဌ)
ေလၽွာက္ထားသည့္ရက္စြဲ။
၈။
သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ ၇ အရ ေလၽွာက္ထားေသာ အသင္း အဖြဲ႕အား ေလၽွာက္ထားသည့္ေန႔မွ ခုနစ္ရက္အတြင္း (အစိုးရ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားမပါ) ယာယီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးရမည္။ ဆက္လက္၍ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး –
(က)
ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ရန္ အေၾကာင္း မရွိပါက အသင္းအဖြဲ႕အၿဖစ္ မွတ္ပုံတင္ၿခင္း ကို စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ ခြင့္ၿပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ခြင့္ၿပဳရန္ ဆုံးၿဖတ္ပါက ေလၽွာက္လႊာ လက္ခံရရွိသည့္ ေန႔မွစ၍ မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ကို ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေလၽွာက္ထားသူအား ထုတ္ေပးရမည္ –
(၁)
ၿပည္ေထာင္စုမွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊ ၉၀ ရက္
(၂)
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊ ၆၀ ရက္
(၃)
ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊ ၆၀ ရက္
(၄)
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊ ၃၀ ရက္
(၅)
ခ႐ိုင္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊ ၃၀ ရက္
(၆)
ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕။ ၃၀ ရက္
(ခ)
မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရွိသည့္ အသင္းအဖြဲ႕မွာ မွတ္ပုံတင္ေၾကးေပးသြင္းရန္ လိုအပ္သည့္ အသင္းအဖြဲ႕ၿဖစ္ပါက မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးၿခင္းမၿပဳမီ သတ္မွတ္ထားေသာ မွတ္ပုံတင္ေၾကးကို ေပးသြင္းေစရမည္။
(ဂ)
အသင္းအဖြဲ႕အၿဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္မၿပဳေၾကာင္း ဆုံးၿဖတ္ပါက က်ိဳးေၾကာင္း ၿပည့္စုံစြာ ေဖာ္ၿပ၍ မွတ္ပုံတင္ခြင့္မၿပဳေၾကာင္း ၿပန္ၾကားစာကို ထိုသို႔ ဆုံးၿဖတ္ သည့္ ေန႔မွစ၍ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေလၽွာက္ထား သူထံ ၿပန္ၾကားရမည္ –
(၁)
ၿပည္ေထာင္စုမွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊ ၃၀ ရက္
(၂)
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊ ၃၀ ရက္
(၃)
ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊ ၃၀ ရက္
(၄)
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕၊ ၁၅ ရက္
(၅)
ခ႐ိုင္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕၊ ၁၅ ရက္
(၆)
ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕။ ၁၅ ရက္
၉။
မွတ္ပုံတင္ေပးရန္ ေလၽွာက္ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕က မွတ္ပုံတင္ခြင့္မၿပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၿပန္ၾကားစာ လက္ခံ ရရွိပါက ခြင့္မၿပဳေသာ အေၾကာင္းရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပင္ဆင္ ၿဖည့္စြက္ၿပီး ၿပန္လည္ ေလၽွာက္ထား ႏိုင္သည္။
၁၀။
ၿပည္ေထာင္စုမွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ၿပည္တြင္းအသင္း အဖြဲ႕ သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ ခြင့္ ရွိသည္။ မွတ္ပုံတင္ေၾကး က်ပ္တစ္သိန္း သတ္မွတ္သည္။
၁၁။
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အတြင္းတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည္။ မွတ္ပုံတင္ေၾကး သုံးေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္သည္။
၁၂။
ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕ သည္ ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္နိမိတ္ အတြင္းတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည္။ မွတ္ပုံတင္ေၾကး သုံးေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္သည္။
၁၃။
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရွိသည္။ မွတ္ပုံတင္ေၾကး ေပးသြင္းရန္မလို။
၁၄။
ခ႐ိုင္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္အတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည္။ မွတ္ပုံတင္ေၾကး ေပးသြင္းရန္မလို။
၁၅။
ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည္။ မွတ္ပုံတင္ေၾကး ေပးသြင္းရန္ မလို။
အခန္း(၅)
အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို မွတ္ပုံတင္ခြင့္ၿပဳၿခင္း
၁၆။
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုခုသည္ မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ ရရွိရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ၿပ၍ ယင္းအသင္းအဖြဲ႕၏ တာဝန္ခံက ၿပည္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕သို႔ ေလၽွာက္ထားရမည္-
(က)
အသင္းအဖြဲ႕အမည္၊
(ခ)
အႀကီးအကဲအမည္၊
(ဂ)
တာဝန္ခံအမည္၊
(ဃ)
တည္ေနရာႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊
(င)
အသင္းအေၿခစိုက္ႏိုင္ငံ၊
(စ)
ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္း၊
(ဆ)
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊
(ဇ)
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၊
(ဈ)
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ၊
(ည)
႐ုံးခြဲတည္ေနရာႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊
(ဋ)
႐ုံးခြဲတာဝန္ခံအမည္၊
(ဌ)
ေလၽွာက္ထားသည့္ရက္စြဲ။
၁၇။
ၿပည္ေထာင္စုမွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ ၁၆ အရ ေလၽွာက္ထားေသာ အသင္း အဖြဲ႕အား ေလၽွာက္ထားသည့္ေန႔မွ ခုနစ္ရက္အတြင္း (အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားမပါ) ယာယီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးရမည္။ ဆက္လက္၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ စိစစ္ၿပီး-
(က)
ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းမရွိပါက အသင္းအဖြဲ႕အၿဖစ္ မွတ္ပုံတင္ၿခင္းကို စည္းကမ္းခ်က္ မ်ား သတ္မွတ္၍ ခြင့္ၿပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ခြင့္ၿပဳရန္ ဆုံးၿဖတ္ပါက ေလၽွာက္လႊာ လက္ခံရရွိသည့္ ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ေလၽွာက္ထားသူအား မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးရမည္။
(ခ)
မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရွိသည့္ အသင္းအဖြဲ႕သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ မွတ္ပုံတင္ ေၾကးကို ေပးသြင္းရမည္။ မွတ္ပုံတင္ေၾကး တစ္သိန္းက်ပ္ သတ္မွတ္သည္။
(ဂ)
အသင္းအဖြဲ႕အၿဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္မၿပဳေၾကာင္း ဆုံးၿဖတ္ပါက က်ိဳးေၾကာင္း ၿပည့္စုံစြာ ေဖာ္ၿပ၍ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ မၿပဳေၾကာင္း ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ၿပန္ၾကားစာကို ေလၽွာက္ထားသူအား ၿပန္ၾကားရမည္။
၁၈။
မွတ္ပုံတင္ေပးရန္ ေလၽွာက္ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕က မွတ္ပုံတင္ခြင့္ မၿပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၿပန္ၾကားစာ လက္ခံ ရရွိပါက ခြင့္မၿပဳေသာ အေၾကာင္းရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပင္ဆင္ၿဖည့္စြက္ၿပီး ၿပန္လည္ေလၽွာက္ထားႏိုင္သည္။
အခန္း(၆)
မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားရန္ မလိုေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား
၁၉။
ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားရန္ မလိုေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္-
(က)
ဘာသာေရး၊ သာသနာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသက္သက္ကိုသာ က်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊
(ခ)
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ၿခင္းဥပေဒအရ ၿပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ေလၽွာက္ထားရမည့္ ႏိုင္ငံေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊
(ဂ)
တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား။
အခန္း(၇)
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္လဲလွယ္ၿခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုးၿခင္း
၂၀။
မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ရရွိထားေသာ ၿပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ –
(က)
သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕သို႔ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာကို ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းႏွင့္အတူ တင္ၿပရမည္။
(ခ)
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ပုံမွန္တင္ၿပၿခင္းၿဖင့္ ဆက္လက္ တည္ရွိ ေနသည္ဟု မွတ္ယူ၍ ငါးႏွစ္လၽွင္တစ္ႀကိမ္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ အသစ္ လဲလွယ္ခြင့္ရွိသည္။
(ဂ)
ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ လဲလွယ္ၿခင္းအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး ေပးေဆာင္ရန္မလို။
၂၁။
မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ရရွိထားေသာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားသည္ ငါးႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္သက္တမ္း တိုးခြင့္ရွိသည္။ သက္တမ္းတိုးၿခင္း အတြက္ သတ္မွတ္သည့္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးကို ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္။
၂၂။
မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ရရွိထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို တစ္ဆက္တည္း ငါးႏွစ္ တင္ၿပရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ယင္းအသင္းအဖြဲ႕သည္ လႈပ္ရွား ရပ္တည္ ေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိဟု မွတ္ယူမည္ ၿဖစ္ၿပီး ဆက္လက္လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္လိုပါက မွတ္ပုံတင္အသစ္ ေလၽွာက္ထားသကဲ့သို႔ ၿပန္လည္ ေလၽွာက္ထားရမည္။
၂၃။
သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕က မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ လဲလွယ္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္းခံရသည့္ ၿပည္တြင္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အေၾကာင္း ၿပန္ၾကားစာ လက္ခံရရွိပါက ရက္ေပါင္း ၆၀ အထိ ဆက္လက္ ရပ္တည္ ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္အၿပင္ ခြင့္မၿပဳေသာ အေၾကာင္းရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပင္ဆင္ၿဖည့္စြက္ၿပီး ၿပန္လည္ ေလၽွာက္ထား ႏိုင္သည္။
၂၄။
သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕က မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးရန္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္းခံရသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္လိုေသာ ၿပည္တြင္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အေၾကာင္းၿပန္ၾကားစာ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အထိ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္အၿပင္ ခြင့္မၿပဳေသာ အေၾကာင္းရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ၿပင္ဆင္ၿဖည့္စြက္ၿပီး ၿပန္လည္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္သည္။
အခန္း(၈)
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးၿခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္
၂၅။
မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ရပ္ရပ္၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ပံ့ပိုးကူညီၿခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးၿခင္း ၿပဳရမည္။
၂၆။
မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ၿပည္တြင္း အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ရပ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို လက္ခံ ရယူခြင့္ ရွိသည္။
၂၇။
မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ၿပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရ တစ္ရပ္ရပ္ ထံမွ ၿဖစ္ေစ၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ရပ္ရပ္ ထံမွ ၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕ တစ္ရပ္ရပ္ထံမွၿဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ ၿဖစ္ေစ အေထာက္အပံ့ကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လက္ခံရယူႏိုင္သည္။
၂၈။
မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ၿပည္တြင္း အသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္ရပ္သည္ တရားစြဲဆိုခြင့္၊ တရားစြဲဆို ခံပိုင္ခြင့္၊ ရန္ပုံေငြဖြင့္လွစ္ တည္ေထာင္ ပိုင္ခြင့္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ အလွဴေငြ ေကာက္ခံႏိုင္ခြင့္၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ မေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။
၂၉။
မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္ရပ္သည္ မိမိအသင္းအဖြဲ႕၏ ကိုယ္ပိုင္ တံဆိပ္၊ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသား၊ ကိုယ္ပိုင္ဝတ္စုံ၏ ဒီဇိုင္းပုံစံတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အညီ မူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
အခန္း (၉)
အေထြေထြ
၃၀။
မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မဆို ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီကိစၥမွအပ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည္။
၃၁။
မည္သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဆို ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။
၃၂။
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ဖက္ၿပဳလုပ္၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အၿပန္အလွန္တာဝန္ယူမႈ၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ား၌ ညီၫြတ္မၽွတေသာ အေၿခအေနၿဖစ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
၃၃။
မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ရရွိထားေသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ခြင့္ၿပဳစဥ္က ေဖာ္ၿပခဲ့သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေၿပာင္းလဲ၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လိုလၽွင္ ၿဖစ္ေစ၊ ေက်ာ္လြန္ ေဆာင္႐ြက္လိုလၽွင္ၿဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ၿပ၍ ခြင့္ၿပဳခ်က္ရယူ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
၃၄။
ၿပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ အဆင့္သို႔ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလိုပါက ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ၿပေလၽွာက္ထား ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
၃၅။
ၿပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ိဳးကို မဆို ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ေဒသသို႔ နယ္ေၿမေက်ာ္လြန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ေဆာင္႐ြက္မည့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕သို႔ အေၾကာင္းၾကား၍ လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
၃၆။
မွတ္ပုံတင္ၿခင္း မၿပဳရေသးေသာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ိဳးကိုမဆို ႀကဳံေတြ႕ေနသည့္ ေဒသတြင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လိုပါက ၿပည္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ေလၽွာက္ထားရမည္။ ၿပည္ေထာင္စုမွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕က ယာယီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ လက္မွတ္ကို ေဆာလ်င္စြာ ထုတ္ေပးရမည္။
၃၇။
အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ဖ်က္သိမ္းၿခင္း၊ အမည္ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ အသင္းလိပ္စာ ေၿပာင္းလဲၿခင္း ၿပဳလိုပါက ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပုံတင္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ခုနစ္ရက္အတြင္း စာၿဖင့္ အေၾကာင္းၾကားတင္ၿပရမည္။
၃၈။
အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုသည္ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ၿခင္း၊ ကြယ္လြန္ၿခင္း၊ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အသင္းအဖြဲ႕ ကိုယ္စားၿပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေၿပာင္းလဲၿခင္းၿပဳလိုပါက ဖြဲ႕စည္း မွတ္ပုံတင္ ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕သို႔ ခုနစ္ရက္အတြင္း စာၿဖင့္ အေၾကာင္းၾကား တင္ၿပရမည္။
၃၉။
အဆင့္ဆင့္ေသာ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အသင္းအဖြဲ႕ ကိုယ္စားၿပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္လၽွင္တစ္ႀကိမ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အစီအစဥ္ၿဖင့္ ၫွိႏႈိင္း ေ႐ြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။
၄၀။
ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ –
(က)
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား ကို ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။
(ခ)
ၿပည္ေထာင္စုမွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။
(ဂ)
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕တို႔သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ၿပန္ ႏိုင္သည္။
၄၁။
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိၿပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ဥပေဒအမွတ္ ၆/၈၈) အရ ထုတ္ၿပန္ခဲ့ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဤဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ သေ႐ြ႕ ဆက္လက္ က်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည္။
၄၂။
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိၿပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕၊ ဥပေဒအမွတ္ ၆/၈၈) အရ မွတ္ပုံတင္၍ ဖြဲ႕စည္းထား ရွိေသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အသင္း အဖြဲ႕မ်ား အၿဖစ္ မွတ္ယူရမည္။
၄၃။
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိၿပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕၊ ဥပေဒအမွတ္ ၆/၈၈) အား ဤဥပေဒၿဖင့္ ႐ုပ္သိမ္း လိုက္သည္။
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ ကၽြႏ္ုပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။
                                                                                                                  ပုံ (သိန္းစိန္)
                                                                                                             ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
                                                                                            ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

Leave a Reply