လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၄။)
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၅ ရက္
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္)

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။
အခန္း(၁)
အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္
၁။
ဤဥပေဒကို လၽွပ္စစ္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။
၂။
ဤဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္-
(က)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ဆိုသည္မွာ စြမ္းအင္အရင္းအၿမစ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးၿပဳ၍ ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို ဆိုသည္။
(ခ)
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စူးစမ္းရွာေဖြၿခင္း၊ တည္ေဆာက္ၿခင္း၊ ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ပို႔လႊတ္ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း၊ အသုံးၿပဳၿခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ၿခင္း၊ ဖလွယ္ၿခင္း၊ ဓာတ္အားစနစ္ ကြပ္ကဲၿခင္း၊ လၽွပ္စစ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စစ္ေဆးၿခင္းမ်ားကို ဆိုသည္။
(ဂ)
လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆိုသည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ခြင့္ၿပဳႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဆိုသည္။
(ဃ)
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ဆိုသည္မွာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပုဒ္မ ၇ အရ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးႏိုင္သူအၿဖစ္ သတ္မွတ္ၿခင္း ခံရသူက ထုတ္ေပးေသာ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ကို ဆိုသည္။
(င)
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ၿခင္း ဆိုသည္မွာ နည္းပညာတစ္ခုခု အသုံးၿပဳ၍ စြမ္းအင္ အရင္းအၿမစ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမွ စီးပြားၿဖစ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿခင္းကို ဆိုသည္။
(စ)
ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးစနစ္ ဆိုသည္မွာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သည့္ ပင္ရင္းမွ ပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ုံသို႔လည္းေကာင္း၊ ပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ုံ အခ်င္းခ်င္းသို႔ လည္းေကာင္း ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ား၊ ဓာတ္အားလိုင္း တိုင္မ်ား၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား၊ ထရန္စေဖာ္မာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးၿပဳ၍ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္သည့္ စနစ္ကို ဆိုသည္။
(ဆ)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း ဆိုသည္မွာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲသူမ်ား ထံသို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗို႔အား၊ လၽွပ္စီးႏွင့္ ႀကိမ္ႏႈန္းတို႔ၿဖင့္ စနစ္တက် ဓာတ္အား ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္းကို ဆိုသည္။
(ဇ)
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၿဖန္႔ၿဖဴးေရးစနစ္ ဆိုသည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ သည့္ စက္႐ုံႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံတို႔မွ ဓာတ္အားလိုင္း ႀကိဳးမ်ား၊ ဓာတ္အား လိုင္းတိုင္မ်ား၊ ဓာတ္အား ခြဲ႐ုံမ်ား၊ ထရန္စေဖာ္မာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးၿပဳ၍ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ၿဖန္႔ၿဖဴးသည့္စနစ္ကို ဆိုသည္။
(ဈ)
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေရာင္းဝယ္ၿခင္း ဆိုသည္မွာ ၿပည္တြင္းမွ ၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္ပမွၿဖစ္ေစ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ပို႔လႊတ္ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း ႏွင့္ ဖလွယ္ၿခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအၿဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းကို ဆိုသည္။
(ည)
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အသံုးၿပဳၿခင္း ဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဗို႔အား၊ လၽွပ္စီးႏွင့္ ႀကိမ္ႏႈန္းရွိေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ရယူ အသုံးၿပဳၿခင္းကို ဆိုသည္။
(ဋ)
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စနစ္ ဆိုသည္မွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္း စနစ္ႏွင့္ ေဒသ ဆိုင္ရာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား စနစ္တို႔ကို ဆိုသည္။
(ဌ)
မဟာဓာတ္အားလိုင္းစနစ္ ဆိုသည္မွာ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံႀကီးမ်ား၊ ပင္မ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား၊ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရးလိုင္းမ်ား၊ ဓာတ္အား ၿဖန္႔ၿဖဴးေရး ခြဲ႐ုံမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားၿဖန္႔ၿဖဴးေရး လိုင္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္၍ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ပို႔လႊတ္ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း ၿပဳလုပ္ေနေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ စနစ္ကို ဆိုသည္။
(ဍ)
ေဒသဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစနစ္ ဆိုသည္မွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မရွိဘဲ နယ္နိမိတ္ တစ္ခုအတြင္း၌ သီးၿခား စနစ္တစ္ခုအၿဖစ္ ဓာတ္အားေပးေနေသာ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားစနစ္ကို ဆိုသည္။
(ဎ)
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္းနယ္ေၿမ ဆိုသည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္း တစ္ေလၽွာက္ လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းရန္ ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ ထားေသာ အကြာအေဝး အတြင္းရွိ နယ္ေၿမကို ဆိုသည္။
(ဏ)
ဓာတ္အားစနစ္ကြပ္ကဲၿခင္း ဆိုသည္မွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္း စနစ္အတြင္း လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ပို႔လႊတ္ၿခင္းႏွင့္ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္းတို႔ကို နည္းပညာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ အညီ စီမံကြပ္ကဲၿခင္းကို ဆိုသည္။
(တ)
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစစ္ေဆးၿခင္း ဆိုသည္မွာ လၽွပ္စစ္ စူးစမ္းရွာေဖြၿခင္း၊ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားစနစ္ ကြပ္ကဲၿခင္း၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ေရာင္းဝယ္ၿခင္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ဖလွယ္ၿခင္း လုပ္ငန္းတို႔မွအပ အၿခား လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၿခင္းရွိ မရွိ စစ္ေဆးၿခင္းကို ဆိုသည္။
(ထ)
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ စစ္ေဆးၿခင္း ဆိုသည္မွာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးၿပဳေသာ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ လၽွပ္စစ္ တိုင္းတာေရး ကိရိယာမ်ား၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း စစ္ေဆးၿခင္းကို ဆိုသည္။
(ဒ)
ဝန္ႀကီးဌာန ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ အလို႔ငွာ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က တာဝန္ေပးအပ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ကို ဆိုသည္။
(ဓ)
ဝန္ႀကီးဆိုသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က တာဝန္ေပးအပ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကို ဆိုသည္။
(န)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ေပးေရး နယ္နိမိတ္တြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနက ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
(ပ)
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ဆိုသည္မွာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕တစ္ခုခုႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခုႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္တို႔ အစုစပ္ လုပ္ငန္းအၿဖစ္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ထားေသာ လုပ္ငန္းကို ဆိုသည္။
(ဖ)
ပုဂၢလိကလၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သူ ဆိုသည္မွာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ရယူၿပီး လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူကိုဆိုသည္။
(ဗ)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲသူ ဆိုသည္မွာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ရယူသုံးစြဲသူကို ဆိုသည္။
(ဘ)
အေသးစားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ ၁၀ မဂၢါဝပ္အထိ ထုတ္လုပ္ ေပးႏိုင္ေသာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို ဆိုသည္။
(မ)
အလတ္စား လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ ၁၀ မဂၢါဝပ္ အထက္မွ ၃၀ မဂၢါဝပ္ အထိ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို ဆိုသည္။
(ယ)
အႀကီးစား လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ ၃၀ မဂၢါဝပ္ အထက္ ထုတ္လုပ္ ေပးႏိုင္ေသာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို ဆိုသည္။
(ရ)
လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေၾကာင္းလက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးၿပီး စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္ က ထုတ္ေပးသည့္ လက္မွတ္ကို ဆိုသည္။
(လ)
လၽွပ္စစ္ပစၥည္း အရည္အေသြး စစ္ေဆးခ်က္လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ လၽွပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆး၍ သတ္မွတ္ အရည္အေသြးႏွင့္ ကိုက္ညီ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသၿဖင့္ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္က ထုတ္ေပးသည့္ လက္မွတ္ ကို ဆိုသည္။
(၀)
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူ ဆိုသည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္သည့္ စက္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံး ကိရိယာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္သူ ကို ဆိုသည္။
(သ)
ေကာ္မရွင္ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မရွင္ကို ဆိုသည္။
(ဟ)
စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒပါ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကိုဆိုသည္။
(ဠ)
လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္က ထုတ္ေပး ေသာ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း လက္မွတ္ကို ဆိုသည္။
အခန္း(၂)
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား
၃။
ဤဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္ –
(က)
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲၿခင္းၿဖင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားက႑ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေစရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ၿဖည့္ဆည္း ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္၊
(ခ)
ၿပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အႀကီးစားလၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ၿဖန္႔ၿဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအၿပင္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿပည္နယ္ မ်ားတြင္ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ၿဖန္႔ၿဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုအားေပးရန္၊
(ဂ)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႔စြာ အသုံးၿပဳ ႏိုင္ေစရန္၊
(ဃ)
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပ႒ာန္းထားသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေစရန္၊
(င)
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို ပါဝင္လာေစရန္၊
(စ)
ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ မၽွတေသာ၊ ပြင့္လင္းၿမင္သာေသာ၊ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲၿပ႒ာန္းေပးႏိုင္ရန္၊
(ဆ)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲသူမ်ားသည္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဗို႔အား ႏွင့္ ႀကိမ္ႏႈန္းရွိသည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို အသုံးၿပဳခြင့္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ စံခ်ိန္ စံၫႊန္း မကိုက္ညီေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ လၽွပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးရၿခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္၊
(ဇ)
ၿမန္မာႏိုင္ငံက အတည္ၿပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အညီ ေလးစားလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈ ရွိေစရန္။
အခန္း(၃)
ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၄။
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ –
(က)
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တာဝန္ေပးအပ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ဥကၠ႒အၿဖစ္ ဦးေဆာင္ေစလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေကာ္မရွင္ကို ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူ၍ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
(ခ)
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကို ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရမည္။
(ဂ)
ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦး သို႔မဟုတ္ ခုနစ္ဦးၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
(ဃ)
ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္းႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။
၅။
ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္-
(က)
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လိုအပ္ေသာ အႀကံဉာဏ္ေပးၿခင္း၊
(ခ)
အမ်ိဳးသား လၽွပ္စစ္စြမ္းအား မူဝါဒၿပဳစုေရးဆြဲရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အႀကံဉာဏ္ေပးၿခင္း၊
(ဂ)
ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အႀကံဉာဏ္ေပးၿခင္း၊
(ဃ)
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ အသီးသီးတြင္ လိုအပ္ပါက လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးၿခင္းႏွင့္ ယင္းေကာ္မရွင္ခြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးၿခင္း၊
(င)
လၽွပ္စစ္က႑ တစ္ခုလုံး၏ အေၿခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ လၽွပ္စစ္ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးၿခင္း၊ အကဲ ၿဖတ္ၿခင္း၊ ၿပန္လည္ ဆန္းစစ္ၿခင္းႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီး ၿမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား လိုအပ္သလို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အႀကံဉာဏ္ေပးၿခင္း၊
(စ)
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၿခအေန မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားက႑၏ နည္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(ဆ)
ႏိုင္ငံပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အၿခား ဆက္စပ္ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(ဇ)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားက႑ တိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းရယူၿခင္း၊
(ဈ)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ား ၿပဳစု ေရးဆြဲရာတြင္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(ည)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ကြန္ရက္ ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (Grid Code)အားၿပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ေရး အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(ဋ)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးၿပဳႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို လိုက္နာေစရန္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(ဌ)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားက႑အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးၿခင္း၊ အကဲၿဖတ္ၿခင္းႏွင့္ ၿပန္လည္ ဆန္းစစ္ၿခင္းတို႔ကို ရည္႐ြယ္၍ ႏိုင္ငံတကာ လၽွပ္စစ္လုပ္ငန္း စံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား စနစ္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားက႑ တစ္ခုလုံး၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ခြဲၿခမ္း စိတ္ၿဖာ၍ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အစီရင္ခံတင္ၿပၿခင္း၊
(ဍ)
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွ ရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား အနက္မွ ၿပည္သူလူထု သိသင့္သိထိုက္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္း ၿမင္သာမႈ ရွိေစေရးအတြက္ ၿပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးၿခင္းႏွင့္ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(ဎ)
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ တင္သြင္းၿခင္း၊ တင္ပို႔ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴး ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ အသုံးၿပဳၿခင္းတို႔တြင္ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီၿခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးၿခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အႀကံၿပဳ တင္ၿပၿခင္း၊
(ဏ)
ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကို ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အနည္းဆုံး ေၿခာက္လ တစ္ႀကိမ္ တင္ၿပၿခင္း၊
(တ)
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ေပးအပ္ေသာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာအၿခား လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(ထ)
ေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈ မရွိဘဲ ပြင့္လင္း ၿမင္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။
၆။
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေပးသည့္ ခ်ီးၿမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို ခံစားခြင့္ ရွိသည္။
အခန္း(၄)
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ယင္းတို႔၏တာဝန္မ်ား
၇။
ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပး ႏိုင္သူမ်ား အၿဖစ္သတ္မွတ္သည္ –
(က)
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အၿခားသက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊
(ခ)
သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊
(ဂ)
သက္ဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား။
၈။
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္-
(က)
ၿပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အႀကီးစား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား စူးစမ္း ရွာေဖြၿခင္း၊ တည္ေဆာက္ၿခင္း၊ ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ပို႔လႊတ္ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ၿခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ၿခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရွိသည္။
(ခ)
ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပမွ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လိုသူမ်ားအား ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးၿခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ႐ုပ္သိမ္းၿခင္းတို႔ကို တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္း ၿမင္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။
(ဂ)
ၿပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အႀကီးစား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စူးစမ္းရွာေဖြၿခင္း၊ တည္ေဆာက္ၿခင္း၊ ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ပို႔လႊတ္ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ၿခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။
(ဃ)
ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အရ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ဖြဲ႕စည္း ရာတြင္-
(၁)
သက္ဆိုင္ရာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံေတာ္က မတည္ ထုတ္ေပးထားေသာ ရင္းႏွီးေငြမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဌာနက ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ မေ႐ႊ႕မေၿပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရရန္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ဆက္ခံေစရမည္။
(၂)
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ယင္းလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက သီးၿခား လြတ္လပ္စြာ စီမံခြင့္ရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးရမည္။
(င)
ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အရ ဖြဲ႕စည္းေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအၿဖစ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တည္ေထာင္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ၿပဳႏိုင္သည္။
၉။
(က)
 သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ မိမိ ေဒသအတြင္း ၿပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အႀကီးစား လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ၿဖန္႔ၿဖဴးေရးမွအပ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿခင္း မရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္က စီမံ ခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿခင္းႏွင့္ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း လုပ္ငန္းတို႔ကို ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးၿခင္း၊ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ႐ုပ္သိမ္းၿခင္းတို႔ကို တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(ခ)
သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕သည္ မိမိေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ား အတြက္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးၿခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔႐ုပ္သိမ္းၿခင္းကို တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(ဂ)
သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မခြဲ (က) သို႔မဟုတ္ (ခ) တို႔အရ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၿပည္ေထာင္စုလၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ၿဖန္႔ၿဖဴးေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပါက ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ ရမည္။
၁၀။
ဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားသည္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္-
(က)
အသုံးၿပဳရန္ လိုအပ္ေသာ ေၿမပမာဏကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ရယူ အသုံးၿပဳခြင့္ ရွိသည္။
(ခ)
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ တို႔ကို ဆန္းစစ္ၿခင္း၊ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံး နည္းလမ္းၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ၿပန္လည္ ေပးေလ်ာ္ၿခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပုံေငြ ထည့္ဝင္ၿခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားလည္း လိုက္နာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(ဂ)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ အသုံးၿပဳေနေသာ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ၿဖန္႔ၿဖဴးေရးႏွင့္ ပို႔လႊတ္ေရး လိုင္းမ်ား၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တိုးခ်ဲ႕ၿခင္း၊ ၿပဳၿပင္ၿခင္းႏွင့္ ေၿပာင္းေ႐ႊ႕တည္ေဆာက္ၿခင္း တို႔ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည္။
အခန္း(၅)
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္
၁၁။
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္လိုသူသည္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိရန္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးႏိုင္သူထံ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေလၽွာက္ထားရမည္။
၁၂။
ၿပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အႀကီးစား လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားၿဖစ္ပါက ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးႏိုင္သူ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။
၁၃။
ၿပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အႀကီးစား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ၿဖန္႔ၿဖဴးေရးမွအပ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿခင္းမရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿခင္းႏွင့္ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း လုပ္ငန္းၿဖစ္ပါက ခြင့္ၿပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏိုင္သူ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။
၁၄။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူသည္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း စနစ္သို႔ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ေရာင္းခ် လိုပါက ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေလၽွာက္ထားရမည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္းေလၽွာက္ထား ခ်က္ကို စိစစ္ၿပီး ခြင့္ၿပဳၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။
၁၅။
သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕သည္ မိမိေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ လိုသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီးတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။
၁၆။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးႏိုင္သူသည္ –
(က)
ပုဒ္မ ၁၁ အရ ေလၽွာက္ထားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိသည့္အခါ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး ခြင့္ၿပဳမိန္႔ထုတ္ေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။
(ခ)
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ စိစစ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈႏွင့္ တရားမၽွတမႈတို႔ကို အေၿခခံၿပီး လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ တို႔ကို အေၿခခံစိစစ္ရမည္။ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ၿငင္းပယ္ပါက ၿငင္းပယ္ေၾကာင္း ေလၽွာက္ထားသူအား ၿပန္ၾကားရမည္။
၁၇။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏိုင္သူက ခြင့္ၿပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရာတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ သက္တမ္း သတ္မွတ္ၿခင္းႏွင့္ သက္တမ္း တိုးၿမႇင့္ၿခင္းတို႔ကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ရမည္။
၁၈။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူသည္ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံမွ လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း လက္မွတ္ ရရွိမွသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿခင္းႏွင့္ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရွိသည္။
၁၉။
(က)
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူသည္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ပါလုပ္ငန္းကို အၿခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ အၿခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ လုပ္ငန္း လႊဲေၿပာင္းၿခင္း၊ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ပါ လုပ္ငန္း တစ္ခုလုံးကိုၿဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကို ၿဖစ္ေစ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ေပါင္ႏွံၿခင္း၊ အငွား ခ်ထားၿခင္း၊ လဲလွယ္ၿခင္းႏွင့္ ေပးကမ္းၿခင္း တို႔ကို ၿပဳလုပ္လိုပါက ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးႏိုင္သူထံ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေလၽွာက္ထားရမည္။
(ခ)
ပုဒ္မခြဲ (က) အရေလၽွာက္ထားခ်က္ ရရွိသည့္အခါ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးႏိုင္သူ သည္ စိစစ္ၿပီး ခြင့္ၿပဳၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။
၂၀။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ရရွိသူသည္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ပါ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ၿပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာ ရမည္။
၂၁။
(က)
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူသည္ ဤဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို ထိခိုက္နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးမႈ ၿဖစ္ပြားေစပါက ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိေစရမည္။
(ခ)
သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေရး ယူရန္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို တိက်စြာ သတ္မွတ္ ၿပ႒ာန္းရမည္။
၂၂။
(က)
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူသည္ မိမိ၏ေပါ့ဆစြာ ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကို ထိခိုက္နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈ ၿဖစ္ပြားေစပါက ဥပေဒ အရ တာဝန္ရွိေစရမည္။
(ခ)
သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ တိက်စြာ ေဖာ္ၿပသတ္မွတ္ ရမည္။
၂၃။
(က)
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္တြင္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား အပါအဝင္ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ ၿဖစ္ရပ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို ထိခိုက္နစ္နာ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ၿဖစ္ပြားေစပါက ဥပေဒအရ တာဝန္ မရွိေစရ။
(ခ)
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ ၿဖစ္ရပ္မ်ားကို နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း မ်ားတြင္ တိက်စြာ ေဖာ္ၿပသတ္မွတ္ရမည္။
၂၄။
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲသူ တစ္ဦးဦး၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ အၿခားေသာ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား သုံးစြဲသူကိုၿဖစ္ေစ၊ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ၿဖစ္ေစ နစ္နာ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးေစပါက ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးသည့္ တန္ဖိုးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း တြက္ခ်က္ထားသည့္ နစ္နာေၾကးကို ေပးေလ်ာ္ရမည္။
၂၅။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူသည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကာလ ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ ၿပန္လည္ လႊဲေၿပာင္း ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူလအေၿခအေနအတိုင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ရရွိစဥ္က စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း သေဘာတူညီထားသည့္ အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာသို႔ လႊဲေၿပာင္းေပးရမည္။
၂၆။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္ –
(က)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား စူးစမ္းရွာေဖြၿခင္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(ခ)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ပို႔လႊတ္ၿခင္းႏွင့္ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္းမ်ားတြင္-
(၁)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿခင္း၌ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ အမိန္႔အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ လၽွပ္စစ္စြမ္းအားကိုသာ ထုတ္လုပ္ ရမည္၊
(၂)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား တိုင္းတာေရးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ အကာ အကြယ္ၿပဳ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ စနစ္တက် တပ္ဆင္ထိန္းသိမ္း အသုံးၿပဳ ရမည္။
၂၇။
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ပို႔လႊတ္ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း၊ အသုံးၿပဳၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ မေတာ္တဆၿဖစ္ေပၚခဲ့လၽွင္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ရရွိသူႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူတို႔သည္ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန တာဝန္ခံထံ အၿမန္ဆုံးအေၾကာင္းၾကားရမည္။
အခန္း(၆)
အရည္အေသြးႏွင့္စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
၂၈။
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာမ်ား တင္သြင္းၿခင္း၊ ထုတ္လုပ္ၿခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ၿခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူမ်ားသည္ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္ ထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ တို႔ကို လိုက္နာရမည္။
၂၉။
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား၊ ယင္းတို႔တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပမွ ထုတ္လုပ္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အရည္အေသြး ႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးၿခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
အခန္း(၇)
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားစစ္ေဆးၿခင္း
၃၀။
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ စစ္ေဆးၿခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
၃၁။
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္း ကိရိယာ စစ္ေဆးၿခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ စစ္ေဆးေရး မွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးကို ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရမည္။ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း တစ္ခုခုကို စီးပြားေရးအလို႔ငွာ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူ မၿဖစ္ေစရ။
၃၂။
စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္-
(က)
လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရး ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ အရည္အေသြး စစ္ေဆးၿခင္း၊
(ခ)
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူအား အသိပညာေပးၿခင္းႏွင့္ လိုက္နာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(ဂ)
မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္ ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ စစ္ေဆးၿခင္း လုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို စီးပြားေရးအလို႔ငွာ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူ မဟုတ္သည့္ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း၊
(ဃ)
လၽွပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လက္မွတ္၊ လၽွပ္စစ္ပစၥည္း အရည္အေသြး စစ္ေဆးခ်က္ လက္မွတ္၊ လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း လက္မွတ္ မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆး၍ထုတ္ေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းၿခင္း၊
(င)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿခင္းႏွင့္ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးၿခင္း၊
(စ)
လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ ၿဖစ္ပြားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ သက္ေသမ်ားကို စစ္ေဆးၿခင္း၊
(ဆ)
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေကာ္မရွင္တို႔က ေပးအပ္ေသာ စစ္ေဆးၿခင္းဆိုင္ရာ အၿခား တာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။
၃၃။
စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔က တာဝန္ေပးအပ္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ အေဆာက္ အအုံ အတြင္းသို႔မဆို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးခြင့္ ရွိသည္။
၃၄။
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာပစၥည္း ကိရိယာ စစ္ေဆးၿခင္း လုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အရည္အေသြး အတည္ၿပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္ ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရမည္။
အခန္း (၈)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံေရးႏွင့္ ထိန္းၫွိကြပ္ကဲေရး
၃၅။
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ –
(က)
ႏိုင္ငံေတာ္၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို စီမံၿခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားစနစ္ ကြပ္ကဲၿခင္းလုပ္ငန္းကို လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ကြန္ရက္ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် စီမံ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားကြပ္ကဲေရးဌာနမ်ားကို လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္းရမည္။
(ခ)
ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ဖြဲ႕စည္းေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ကြပ္ကဲေရးဌာန၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။
၃၆။
ဝန္ႀကီးဌာနသည္-
(က)
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္ႏွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ေခတ္မီ နည္းစနစ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ပညာေပးၿခင္း တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။
(ခ)
ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို အၿခားမည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း ကိုမဆို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ၿပဳႏိုင္သည္။
(ဂ)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေက်းလက္ေဒသ မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းရမည္။
အခန္း (၉)
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမႈနည္းစနစ္မ်ား
၃၇။
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ား၊ စစ္ေဆးမႈ နည္းစနစ္မ်ားကို ထုတ္ၿပန္ရမည္။
၃၈။
လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအၿပတ္ အတည္ၿဖစ္ေစရမည္။
၃၉။
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္ အတြင္းသို႔ ဆက္သြယ္မည့္ အၿခားဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ၊ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။
၄၀။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ၿပန္ထားသည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အၿပင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈကို ခံယူရမည္။
အခန္း(၁၀)
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား
၄၁။
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲသူမ်ားထံမွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား သတ္မွတ္ၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏႈန္းထားကို ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ သတ္မွတ္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေၿပာင္းလဲ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
၄၂။
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိေဒသအတြင္း မိမိ အစီအစဥ္ၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ၿဖန္႔ၿဖဴးေသာ ေဒသဆိုင္ရာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္တြင္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသ အလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏႈန္းထားကို ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း သတ္မွတ္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေၿပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ႏိုင္သည္။
အခန္း (၁၁)
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးႏိုင္သူ၏ အေရးယူပိုင္ခြင့္
၄၃။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏိုင္သူသည္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူက ခြင့္ၿပဳမိန္႔ပါ စည္းကမ္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာက ထုတ္ၿပန္ေသာအမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္လၽွင္ၿဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒပါ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ၿဖစ္ေစ ထိုသူကို ေအာက္ပါ အေရးယူမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ –
(က)
ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစၿခင္း၊
(ခ)
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ကို ကာလအကန္႔အသတ္ၿဖင့္ ရပ္ဆိုင္းၿခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း။
အခန္း (၁၂)
တားၿမစ္ခ်က္မ်ား
၄၄။
မည္သူမၽွ ခြင့္ၿပဳမိန္႔မရွိဘဲ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳရ။
၄၅။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ရရွိသူ မည္သူမၽွ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ပါ လုပ္ငန္းမွအပ အၿခားမည္သည့္ လၽွပ္စစ္ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိုမၽွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳရ။
၄၆။
မည္သူမၽွ လၽွပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လက္မွတ္မရရွိဘဲ လၽွပ္စစ္ တပ္ဆင္ၿခင္းႏွင့္ ၿပင္ဆင္ၿခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳရ။
၄၇။
မည္သူမၽွ လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္း လက္မွတ္မရရွိဘဲ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ကို ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ပို႔လႊတ္ၿခင္း၊ ဆက္သြယ္အသုံးၿပဳၿခင္း မၿပဳရ။
၄၈။
မည္သူမၽွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ၿပည္ပမွတင္သြင္းၿခင္း၊ ၿပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ၿပည္ပသို႔ တင္ပို႔ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးေရာင္းခ်ၿခင္းမၿပဳရ။
၄၉။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူမည္သူမၽွ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ မရရွိဘဲ အၿခား မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆို လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးတြဲ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳရ။
၅၀။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ရရွိသူမည္သူမၽွ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ကိုၿဖစ္ေစ၊ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ပါ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုၿဖစ္ေစ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ မရွိဘဲ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ေပါင္ႏွံၿခင္း၊ အငွားခ်ထားၿခင္း၊ လဲလွယ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ အၿခားတစ္နည္းနည္းၿဖင့္ လႊဲေၿပာင္းေပးအပ္ၿခင္း မၿပဳရ။
၅၁။
မည္သူမၽွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္း နယ္ေၿမအတြင္း အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ ၿခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးၿခင္းႏွင့္ အၿခားတစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳရ။
၅၂။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္မရွိဘဲ မည္သူမၽွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို သြယ္တန္း ရယူၿခင္း၊ ၿဖဳန္းတီးၿခင္း၊ အသုံးၿပဳၿခင္းမၿပဳရ။
၅၃။
မည္သူမၽွ လၽွပ္စီးေၾကာင္း လႊဲေပးၿခင္း၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ လိုင္းကို ၿဖတ္ေတာက္ၿခင္း၊ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ အသုံးၿပဳသည့္ လၽွပ္စစ္ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿခင္းမၿပဳရ။
အခန္း (၁၃)
ၿပစ္မႈႏွင့္ၿပစ္ဒဏ္မ်ား
၅၄။
မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၄၄ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ငါးသိန္း အထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ ယင္းၿပစ္မႈကို ထပ္မံ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္ၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
၅၅။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၄၅ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည္။ ယင္းၿပစ္မႈကို ထပ္မံ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္ၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
၅၆။
မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၄၆ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး က်ပ္ငါးေသာင္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္သုံးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။
၅၇။
မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၄၇ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး က်ပ္သုံးသိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္း အထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။
၅၈။
မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၄၈ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံးသုံးႏွစ္ အထိ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္ၿပင္ က်ပ္သိန္းသုံးဆယ္ေအာက္ မေလ်ာ့သည့္ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ ၿပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရမည္။
၅၉။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၄၉ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး က်ပ္ တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ ယင္းၿပစ္မႈကို ထပ္မံ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္ ၿပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
၆၀။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ရရွိသူ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၅၀ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး က်ပ္ တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ ယင္းၿပစ္မႈကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္ၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
၆၁။
မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၅၁ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ၿခင္း ခံရလၽွင္ထိုသူကို အနည္းဆုံး က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္သုံးသိန္း အထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ ယင္းၿပစ္မႈကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို သုံးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္ၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
၆၂။
မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၅၂ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္သုံးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ ယင္းၿပစ္မႈကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္ၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
၆၃။
မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၅၃ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး ငါးႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး ဆယ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္ၿပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
၆၄။
မည္သူမဆို ဤဥပေဒပါ တားၿမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာတြင္ အားေပး ကူညီေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ ပူးေပါင္း ႀကံစည္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို သက္ဆိုင္ရာၿပစ္မႈပါ ၿပစ္ဒဏ္အတိုင္း ခ်မွတ္ရမည္။
အခန္း (၁၄)
နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကး
၆၅။
ပုဒ္မ ၅၄၊ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈၊ ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၆၂ ႏွင့္ ၆၃ တို႔ပါၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္သူသည္ မိမိ၏က်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူတြင္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ပါက ယင္းထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးသည့္ တန္ဖိုးအတြက္ ဝန္ႀကီး ဌာနက သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း တြက္ခ်က္ထားသည့္ နစ္နာေၾကးကို ေပးေလ်ာ္ရမည္။
၆၆။
ပုဒ္မ ၆၅ အရ သတ္မွတ္သည့္ နစ္နာေၾကးကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာက္ခံခြင့္ ရွိေစရမည္။
၆၇။
မည္သူမဆို ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ၿဖန္႔ၿဖဴးမႈကို ၿပတ္ေတာက္ေစရန္ ၿပဳလုပ္ပါက နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးသည့္ ဓာတ္အားပမာဏႏွင့္ညီမၽွေသာ တန္ဖိုးကို ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း တြက္ခ်က္၍ နစ္နာေၾကးအၿဖစ္ ေပးေဆာင္ေစရမည္။
၆၈။
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူ သို႔မဟုတ္ ယင္းက တာဝန္ေပးအပ္ထားသူ၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ ၿဖစ္ေစ၊ တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ၿဖစ္ေစ ဓာတ္လိုက္မႈ၊ မီးေလာင္မႈ ၿဖစ္ပြားၿပီး တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလၽွင္ သို႔မဟုတ္ မသန္မစြမ္း ၿဖစ္လၽွင္ သို႔မဟုတ္ ေသဆုံးလၽွင္ ထိခိုက္နစ္နာသူသည္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရွိသူထံမွ ေလ်ာ္ေၾကးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတာင္းခံခြင့္ရွိေစရမည္-
(က)
ထိခိုက္နစ္နာသူသည္ တည္ဆဲအလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး အက္ဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သူ ၿဖစ္ပါက ယင္းဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကး၊
(ခ)
ထိခိုက္နစ္နာသူသည္ တည္ဆဲ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး အက္ဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သူ မဟုတ္ပါက ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားက သတ္မွတ္ေသာေလ်ာ္ေၾကး။
အခန္း (၁၅)
အယူခံၿခင္း
၆၉။
ပုဒ္မ ၆၅၊ ၆၆ ႏွင့္ ၆၇ တို႔အရ ခ်မွတ္သည့္ နစ္နာေၾကး သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးေဆာင္ရန္ အမိန္႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မေက်နပ္သူသည္ အမိန္႔ကို လက္ခံ ရရွိသည့္ ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ဝန္ႀကီးထံ အယူခံႏိုင္သည္။
၇၀။
ပုဒ္မ ၆၉ အရ အယူခံမႈတြင္ ဝန္ႀကီးသည္ အမိန္႔ကိုၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ၿခင္းႏွင့္ အတည္ၿပဳၿခင္းတို႔ ၿပဳႏိုင္သည္။
အခန္း (၁၆)
အေထြေထြ
၇၁။
ဤဥပေဒပါၿပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ၿပစ္မႈမ်ားအၿဖစ္ သတ္မွတ္သည္။
၇၂။
ဤဥပေဒပါၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ –
(က)
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။
(ခ)
ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။
၇၃။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ဥပေဒႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဥပေဒ (၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၇) အရ ထုတ္ၿပန္ခဲ့သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ဤဥပေဒ ႏွင့္ မဆန္႔က်င္သေ႐ြ႕ က်င့္သုံးႏိုင္သည္။
၇၄။
လၽွပ္စစ္ဥပေဒ (၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၇) ကို ဤဥပေဒၿဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။
       ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ ကၽြႏ္ုပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။
(ပုံ) သိန္းစိန္
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

Leave a Reply