ခရီးတူတူ

FInal Poem


စဥ္းစားၾကည့္ပါ သူငယ္ခ်င္း

11940699_1625698204362863_8358509616755591310_n

သူငယ္ခ်င္း

မင္းစဥ္းစားၾကည့္

တို႔၏တိုင္းျပည္

လြတ္လပ္ေစေအာင္

ျပည္ေထာင္စုဖြား

တိုင္းရင္းသားတို႔

အားထုတ္စြမ္းေဆာင္

ဂုဏ္ရည္ေျပာင္ခဲ့

 

သူငယ္ခ်င္း

မင္းစဥ္းစားၾကည့္

တို႔၏တိုင္းျပည္

အဓြန္႔ရွည္စြာ

သာယာေစေၾကာင္း

စုေပါင္းစြမ္းေဆာင္