ပါတီ၏ သႏိၷဌာန္

ပါတီ၏ သႏိၷဌာန္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္- (က) ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္တိုးတက္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ (ခ) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးေရးတို႔အား အမ်ိဳးသားေရးမႈ၀ါဒအျဖစ္အေလးအနက္ ခံယူက်င့္သုံး ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္။ (ဂ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အစဥ္ေရွးရႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ပါတီ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြားယွဥ္လာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစား ေပးသြားမည္။ (ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႕၏ သစၥာကို ထာ၀စဥ္ ေစာင့္သိရုိေသလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရးက႑မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဘက္စုံတိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။ (င) ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြင္း စစ္မွန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ထာ၀စဥ္ ရွင္သန္ထြန္းကားေရးအတြက္ စည္းရုံးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည္။ (စ) ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားလ်က္ ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္၊ မႈ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အသက္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ မစြန္႕လြတ္ဘဲ ရဲ၀ံ့ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ဓာတ္၊ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲ၊ လုံ႔လ၊ ၀ီရိယတို႔ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ခံယူက်င့္သုံး ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။