ပါတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းစဥ္။      ျပည္ေထာင္စု မျပိဳကဲြေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မျပိဳကဲြေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုၾကီး ထာ၀စဥ္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒပါ  “ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားဟူသမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ် ခဲြမထြက္ရ ” ဆိုသည့္ ဥပေဒစည္းေႏွာင္မႈ (Legal Binding) ျပဌာန္းခ်က္ကုိ အေလးအနက္ကုိင္စဲြမည္။
(ခ)  ဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းေႏွာင္မႈကုိ အားျဖည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဒသအားလံုးကုိ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တစ္ေျပးညီဖံြ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
(ဂ) အထက္ပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ အားျဖည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္မွန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထြန္းကားေအာင္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ အႏွစ္သာရရွိရွိ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္-
(က) ယခင္ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့စဥ္က အားသာ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပီး ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္အား မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ အႏွစ္သာရရွိရွိ က်င့္သံုးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ခ) ျမန္မာလူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာ၀န္ရွိမႈကုိ ဟန္ခ်က္ညီညီ က်င့္သံုးသည့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဂ) ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ လူ႔အခြင့္အေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားကုိ ပိုင္းျခားသံုးစဲြျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(င) ၄င္း ခက္မသံုးျဖာ တည့္မတ္မွန္ကန္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရမည့္ စတုတၴမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေသာ မီဒီယာက႑အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကုိ အေျခခံေဆာင္ရြက္ေစေရး ၾကိဳးပမ္းပ်ိဳးေထာင္သြားမည္။
(စ) ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆံုးျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းျမစ္ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိလည္း ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္။

ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားမွ အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္-

(က) တပ္မေတာ္ကုိ အင္အားေတာင့္တင္းျပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မီမ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္မည္။
(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံေရးစြမ္းအား (Political Might) ၊ စီးပြားေရးစြမ္းအား (Economic Might) ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစြမ္းအား (Military Might) တုိ႕ကုိ ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္သြားမည္။
(ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ရာတြင္ အထက္ပါ စြမ္းအားမ်ားအျပင္ သံတမန္နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳျပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိပါ ရရွိေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာ ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္-
(က) ႏိုင္ငံေတာ္၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း၊ သမ၀ါယမ၊ ပုဂၢလိက စသည့္ စီးပြားေရး အင္အားစုအားလံုး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ခ) အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အားေပး ကူညီသြားမည္။
(ဂ) ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ တရားသျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းအား ပ်က္ျပားေစမည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ အစုအဖဲြ႕ကျဖစ္ေစ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ေစ်းကစားျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တားဆီးကာကြယ္သြားမည္။
(ဃ) တုိင္းရင္းသား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာႏွင့္ ေစ်းကြက္ရရွိေရးတုိ႔ကို ကူညီပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ တုိင္းရင္းသား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ျပည္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္စြမ္း ရွိေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(င) ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေရး၊ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကုိ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(စ) ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ၊ ျမိဳ႔ျပႏွင့္ေက်းလက္ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ႏႈန္း ကြာျခားမႈမ်ာကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဆ) ပုဂၢလိက ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဇ) ျပည္သူလူထု စား၀တ္ေနေရး ဖူလံုမႈႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း တုိးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း၊ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တိုးတက္ေရး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ျငိမ္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(စ်) ျပည္သူမ်ား၏ ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ ကုိယ္ပိုင္လုပ္ကုိင္ခြင့္၊ တီထြင္ခြင့္ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္တုိ႕ကုိ ကာကြယ္ေပးသြားမည္။
(ည) တရား၀င္ထုတ္ေ၀ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အာမခံသြားမည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးလုပ္ငန္းစဥ္။ လြတ္လပ္ျပီး တက္ၾကြသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒကုိ က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္-

(က) ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ေရး မူၾကီး (၅)ခ်က္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို က်င့္သံုးမည္။
(ခ) ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အာဆီယံႏွင့္ ေဒသတြင္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဂ) ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ဖံြ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ က်န္ဖံြ႕ျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဃ) တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကမၻာ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကမၻာ႕မိသားစု၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(င) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ တည္ျငိမ္လံုျခံဳမႈကုိ ထိပါးေစႏိုင္မည့္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒႏွင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာမည့္ နယ္ခ်ဲ႔၀ါဒတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္သြားမည္။
(စ) အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ႕ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ မိတ္၀တ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အစဥ္တစိုက္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္သံုးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္-

(က) လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္။
(ခ) လြတ္လပ္စြာ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္။
(ဂ) လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္။
(ဃ) အသင္းအဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းခြင့္။
(င) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္။
(စ) ပညာသင္ၾကားခြင့္။
(ဆ) ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ား။

တိုင္းရင္းသားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္-

(က) နယ္စပ္ေဒသ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ခ) တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဂ) တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အျပန္အလွန္ နားလည္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ ႐ိုင္းပင္းကူညီေရးတုိ႔ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။
(ဃ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားႏွင့္ ပါတီ အဖဲြ႕အစည္း အဆင့္အဆင့္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ မခဲြျခားဘဲပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(င) အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိခံစားႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္။

ေတာင္သူလယ္သမားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္-

(က) လယ္လုပ္သူ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးကုိ အာမခံမည္။
(ခ) လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဂ) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ျပဌာန္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဃ) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေစ်းႏႈန္း ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(င) လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ ျပည္ပပို႔ကုန္ ေစ်းကြက္မ်ား ခ်ဲ႔ထြင္ေပးသြားမည္။
(စ) လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးႏွင့္ ေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈ ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာမ်ား ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဆ) ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ား၊ လယ္ယာသံုး စက္မႈနည္းပညာမ်ားကုိ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အကုန္အက် သက္သာစြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဇ) စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ အရင္းအႏွီးမ်ားကုိ လံုေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

အလုပ္သမားေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္-

(က) အလုပ္သမားအားလံုး လူမႈဖူလံုေရးခံစားခြင့္ ပိုမိုရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ခ) အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား ေခတ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ျပဌာန္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဂ) အလုပ္သမားမ်ား၏ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူေနမႈစရိတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္-

(က) အျခားဘာသာ၊ သာသနာကုိ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစဘဲ မိမိယံုၾကည္ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာကုိ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိေအာင္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္။
(ခ) ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဂ) ဘာသာေရးကုိ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ခုတံုးလုပ္ အသံုးခ်ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သြားမည္။
(ဃ) ဘာသာ၊ သာသနာ အခ်င္းခ်င္း နားလည္သင့္ျမတ္ ခ်စ္ၾကည္မႈကုိ အားေပးသြားမည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္။ ပါတီသည္ က်န္ပါတီမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတုိ႕၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္-

(က) တရား၀င္ပါတီ၊ အဖဲြ႕အစည္း၊ အင္အားစုမ်ားအားလံုးကုိ ေအးခ်မ္းသာယာျပီး ေခတ္မီ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ သေဘာထား၍ ဆက္ဆံသြားမည္။
(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ အေျခခံျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဂ) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚယံုၾကည္ခြင့္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိေသာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ေပၚတြင္ အေျခခံျပီး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း အေျဖရွာသြားမည္။
(ဃ) မိမိပါတီ အာဏာရရွိေရးထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ဦးထိပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ပညာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ကုိ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္-

(က) အခမဲ့ မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။
(ခ) ပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားတုိးတက္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိက က႑ကုိ အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးက႑ကုိလည္း အဆင့္အတန္းျမင့္မားေအာင္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဂ) အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးက႑တြင္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဃ) ျပည္သူအားလံုးအတြက္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေစရန္ တိုးတက္ျမွင့္တင္ အားေပးသြားမည္။
(င) ပညာရည္ထူးခြၽန္ျပီး ဆက္လက္သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိေသာ လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး ဆံုးခန္းတုိင္ေအာင္ သင္ၾကားႏိုင္ေရး အားေပးကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းစဥ္။         တစ္မ်ိဳးသားလံုး က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ သက္တမ္းေစ့ ေနႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္-

(က) အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ တိုးခ်ဲ႕ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းသြားမည္။
(ခ) က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ ပရဟိတအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ စနစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဂ) ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ရွိေစေရးႏွင့္ လူနာမ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဃ) ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ပုဂၢလိက ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္။ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္-

(က) သမိုင္းေၾကာင္း အေထာက္အထားႏွင့္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္သြားမည္။
(ခ) အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစေရးအတြက္ စာေပ၊ ဂီတ၊ သဘင္၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ႐ိုးရာပန္းပညာရပ္မ်ားကုိ ကုိယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္။
(ဂ) အျခားတစ္ဖက္မွလည္း အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ ေဘာင္အတြင္းမွ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကုိ အားေပးျမွင့္တင္သြားမည္။