ပါတီ၏မူ၀ါဒ

ပါတီ၏မူ၀ါဒမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(က)     အမ်ိဳးသားေရးမူ၀ါဒ။ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာတည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးကို ထာ၀စဥ္ ဦးထိပ္ထားမည္။

( ခ)ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒ။  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထား၍ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးမည္။
( ဂ)စီပြားေရးမူ၀ါဒ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးမည္။

(ဃ) ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ။ လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို က်င့္သုံးမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူၾကီး (၅)ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္။

( င) ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒ။ ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၱရာယ္မ်ားမွ အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ ရြက္သြားမည္။

( စ) လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ။ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အာမခံမည္။

(ဆ) တိုင္းရင္းသားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ။ တိုင္းရင္းသာစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို အေလးထားမည္။ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ ရရွိခံစားႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္။

( ဇ) ေတာင္သူလယ္သမားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ။ ေထာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမူစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ ရြက္မည္။ ” လယ္လုပ္သူ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္” ကိုအာမခံမည္။
( စ်) အလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ။ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမူစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္ေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ ရရွိခံစားႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္။

(ည) ဘာသာေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ။ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ကို အာမခံမည္။

( ဋ) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀ါဒ။ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကုိ အေျခခံျပီး ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္။
( ဌ) ပညာေရးမူ၀ါဒ။ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး အားေပးျမွင့္တင္ေအာင္ရြက္မည္။

( ဍ) က်န္းမာေရးမူ၀ါဒ။ တစ္မ်ိဳးသားလုံး သက္ရွည္က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။
( ဎ) ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ။ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ စရိုက္လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္သြားမည္။