လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၄။)
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၅ ရက္
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္)

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။
အခန္း(၁)
အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္
၁။
ဤဥပေဒကို လၽွပ္စစ္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပုံတင္ၿခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပုံတင္ၿခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၁။)
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလၿပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္)
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။
အခန္း(၁)
အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္
၁။
ဤဥပေဒကို အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ၿခင္းဆိုင္ရာဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။