၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း