ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ဂူအတြင္းပိတ္မိေနသူ လူငယ္ေဘာလံုးသမားအားလံုးကို ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္

ထုိင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေက်ာက္ဂူတစ္ခုအတြင္း ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ ပိတ္မိေနသည့္ လူငယ္ေဘာလံုးသမား ၁၂ဦးစလံုး ႏွင့္ ၎တို႕၏ နည္းျပအား ကယ္ထုတ္နိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၁၁ႏွစ္ မွ ၁၆ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေယာက္်ားေလး ၁၂ဦး ႏွင့္  အသက္၂၅ႏွစ္အရြယ္ အသင္းေခါင္းေဆာင္ နည္းျပျဖစ္သူတို႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းရိုင္ျပည္နယ္ ရွိ Tham Luang ေက်ာက္ဂူအတြင္း၌ ဇြန္လ ၂၃ရက္ ကတည္းက ပိတ္မိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးသမားေပါင္း ၁,၀၀၀ေက်ာ္ ျဖင့္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ၉ရက္ ေျမာက္ေန႕ျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္ ၂ရက္တြင္ ၎တို႕အား ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ပမွ ေက်ာက္ဂူတြင္း ေရငုပ္ကြ်မ္းက်င္သူ ၁၃ဦး ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရတပ္မွ ကယ္ဆယ္ေရးသမား ၅ဦး တုို႕သည္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အပ ထမအဆင့္အား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ဂူအတြင္းမွ ကေလးငယ္ ၄ဦးကို ကယ္ထုတ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားသည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္အား ၁၁နာရီၾကာ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေနာက္ထပ္ ကေလးငယ္ ၄ဦးအား အဆိုပါကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕က ဇူလိုင္ ၉ရက္တြင္ ထပ္မံကယ္ထုတ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေနသည့္ ကေလးငယ္ ၄ဦး ႏွင့္ ၎တို႕၏ နည္းျပအား ဇူလိုင္ ၁၀ရက္တြင္ ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္ ၁၂ ဦးစလံုးနွင့္ နည္းျပျဖစ္သူတို႔ကို ကယ္ဆယ္နိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ ႏွင့္ ၉ရက္ တြင္ ကယ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ကေလးငယ္ ၈ ဦးအား ေဆးရံုသုိ႕ ပို႔ေဆာင္ေပးထားကာ က်န္းမာေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)